Title: K dějinám Západočeského seniorátu
Other Titles: The issue of Evangelical Church of Czech Brethren in Western Bohemia
Authors: Vydra, Lukáš
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53358
Keywords: českobratrská církev evangelická;západočeský seniorát;evangelizace;nová orientace;reemigrace;církev za totality;církev dnes
Keywords in different language: evangelical church of czech brethren;west bohemian seniority;evangelization;new orientation;reemigration;church in communist era;church today
Abstract: Práce je věnována Západočeskému seniorátu, správní jednotce Českobratrské církve evangelické, pod kterou spadají sbory v západních Čechách, tedy v Plzeňském a Karlovarském kraji. Práce se zaměřuje na několik vybraných kapitol z dějin Západočeského seniorátu - na evangelizaci západních Čech, na problematiku reemigrace, na činnost Státní bezpečnosti na půdě seniorátu (obzvláště na její sledování Nové orientace) a na popis Západočeského seniorátu po roce 1989. Práce mimo jiné obsahuje podstatné informace o právně-administrativním systému seniorátu v rámci ČCE a popis nejstěžejnějších seniorátních orgánů. Primárním historiografickou metodou v této práci je orální historie. Vzpomínky pamětníků tak korespondují a doplňují se s informacemi získaných z literatury, internetových zdrojů či Archivu bezpečnostních složek.
Abstract in different language: The document is dedicated to West Bohemian Seniority which is an administrative unit of Evangelical Church of Czech Brethren, which all congregations in Western Bohemia, that is in Pilsen and Karlovy Vary Region, fall under. The document focuses on several chosen chapters of West Bohemian Seniority's history - on evangelization of West Bohemia, reemigration, the activities of the Czechoslovakian secret police on the ground of the Seniority (especially on following of the New Orientation) and on describing of the West Bohemian Seniority after the year 1989. The document also contains important information about legal-administrative system of the Seniority and description of the most important parts of the Seniority authorities. The primary method used for writing the document is oral history. Memories of the witnesses correspond and complete the information taken from literature, internet resources or archives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K dejinam Zapadoceskeho senioratu_Vydra.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Vydra V.pdfPosudek vedoucího práce113 kBAdobe PDFView/Open
Vydra O.pdfPosudek oponenta práce109,38 kBAdobe PDFView/Open
Vydra Lukas P.pdfPrůběh obhajoby práce55,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.