Title: Spolek přátel vědy a literatury české
Other Titles: Friends of Science and Czech Literature Association
Authors: Polívka, Jiří
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53360
Keywords: plzeň;spolek přátel vědy a literatury české;plzeňské osobnosti;regionální dějiny;regionální vlastivěda
Keywords in different language: pilsen;association of friends of science and czech literature;pilsen personalities;regional history;;regional homeland study
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o Spolku přátel vědy a literatury české v Plzni, který vstoupil do dějin města Plzně kulturně-osvětová organizace působící v poslední čtvrtině 19. století a první polovině dvacátého století. Autor cílí zejména na zpřehlednění základní faktografie, dějinný soupis i organizační strukturu sdružení. Podrobně jsou pojaty zejména části chronologického líčení dějin a zajímavosti. Jsou zmíněny i nejvýznamnější osobnosti spolkového života a jejich konkrétní počiny nebo aktivity. V pozadí nestojí ani shrnutí přínosů či širších souvislostí ve vztahu k Plzni a okolí.
Abstract in different language: This diploma thesis discusses the Association of Friends of Science and Czech Literature in Pilsen, which entered the history of Pilsen as a cultural and educational organization operating in the last quarter of the 19th century and the first half of the 20th century. The author's primary aim is to clarify the basic factual account, the historical inventory and the organizational structure of the association. A chronological account of history and points of interest are covered in particular detail. The most important personalities in the association and their specific achievements and activities are also mentioned. The thesis also provides a summary of the benefits or broader context in relation to Pilsen and its surrounding area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polivka.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFView/Open
Polivka Jiri V.pdfPosudek vedoucího práce115,51 kBAdobe PDFView/Open
Polivka Jiri O.pdfPosudek oponenta práce163,83 kBAdobe PDFView/Open
Polivka Jiri P.pdfPrůběh obhajoby práce47,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.