Title: Zachování venkova a možnosti jejich vývoje
Other Titles: Preservation of the countryside and possibilities of their development
Authors: Sikyta, Michal
Advisor: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53440
Keywords: venkov;obec chlumčany;sociální rozvoj;developerské oblasti;místní rozvoj;problematika obce
Keywords in different language: countryside;chlumčany the community;social development;development areas;regional development;municipal issues
Abstract: Autor bakalářské práce se zaměřil na obec Chlumčany, jako specifický příklad vývoje venkovského prostoru. V práci je zmapován postupný ústup od venkova jako takového pomocí rozvoje služeb, developerských oblastí nebo například lepší silniční dostupnosti do obce. Od postupného rozboru venkova autor postupuje ke konkretizaci problematiky. Zachování a rozrůstání obce Chlumčan jak ze strany geografické a sociologické. V práci bude představen za pomoci rozhovoru rozvoj obecních bytů a přidělování bytů sociálně slabším. Není opomenuta ani aktuální situace týkající se problematiky ubytování uprchlíků z Ukrajiny a vyjádření k tomuto tématu ze strany ředitele bytového odboru Ing. Jaroslava Boháče. V teoretické části je shrnut venkov jako takový, obec Chlumčany a její sociální situace, k tomu je zde samostatný bod ohledně bytového hospodářství a rozrůstání obce. V praktické části se autor zaměřil např. na rozbor obecních bytů a analýzu developerských oblastí, přínosy a negativa z jejich rozrůstání se a též vyzdvihnul klady a zápory obecních bytů.
Abstract in different language: The author of the bachelor thesis focused on a specific rural unit, the village of Chlumčany. The thesis maps the gradual retreat from the countryside as such through the development of services, development areas or, for example, better road access to the village. From the gradual dismantling of the rural area, the author proceeds to specify the issues of its preservation and the growth of the village of Chlumčany from both the geographical and sociological sides. The development of communal housing and the allocation of housing to the underprivileged will be included in the thesis through an interview. The current situation with the influx of refugees from Ukraine and the comments on this topic by the Director of the Housing Department, Mr. Bohac, are not omitted. The theoretical part summarises the countryside as such, the municipality of Chlumčany and its social situation, with a separate point on housing and the growth of the municipality. In the practical part, the author focuses, for example, on the analysis of municipal housing and the analysis of development areas, the benefits and negatives of their expansion and also highlights the pros and cons of municipal housing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sikyta.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Sikyta - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce924,18 kBAdobe PDFView/Open
Sikyta - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce601,75 kBAdobe PDFView/Open
Sikyta - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce288,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.