Title: Převrácená třída ve výuce anglického jazyka na VŠ
Other Titles: The Flipped Classroom Approach in English Language Instruction
Authors: Havránková, Tereza
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53547
Keywords: převrácená třída;převrácené učení;převrácená třída v online výuce;sofla;rozvoj jazykových dovedností;vysoká škola;vzdělávání;technologie ve výuce jazyků
Keywords in different language: flipped classroom;flipped learning;flipped classroom in online learning;sofla;language skills development;college;education;technology in language learning
Abstract: Předkládaná práce se věnuje konceptu výuky převrácené třídy v online prostředí s cílem zjistit, jak jeho využití ovlivňuje studijní výsledky a rozvoj jazykových dovedností studentů anglického jazyka na vysoké škole. Distanční vzdělávání sehrálo v posledních letech významnou roli a pedagogové tak hledají účinné přístupy pro výuku v online prostředí. Jedním z těchto přístupů je i převrácená třída, která klade důraz na maximální využití času v prezenční/synchronní část výuky (Bergmann & Sams, 2014). První, teoretická část práce, vymezuje převrácenou třídu v rámci blended learningu a definuje termíny převrácená třída a převrácené učení. Dále uceleně diskutuje obecná a oborová teoretická východiska, které s tímto konceptem souvisejí. Ve výzkumné části jsou prezentovány cíle výzkumu a výzkumné otázky. Detailně jsou popsány jednotlivé kontexty výzkumu, metody sběru a analýzy dat. Závěrečná část práce shrnuje výsledky hlavního výzkumu, realizovaného v hodinách anglického jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni v letním semestru 2019/2020.
Abstract in different language: The thesis examines the impact of flipped online learning on student achievement and perception in university English language classes while providing findings of sequential mixed method research and an analysis of its implications for online ELT classes. Since online learning has played a significant role in education over the past years, educators have searched for effective approaches that can elevate students' online learning experience. One of the approaches is flipped learning (FL) where students are familiarized with class concepts prior to class, allowing class time for focusing on broadening new concepts through interaction and practice (Bergmann & Sams, 2014). The first section of the thesis outlines the theoretical grounding of Flipped Learning in ELT settings and summarizes the findings of studies on FL in ELT. The second part of the thesis introduces the research objectives and questions and provides detailed descriptions of the research contexts, phases, and methods of data collection and analysis. Lastly, the study discusses the results of the research conducted during English language classes at the University of West Bohemia in Pilsen during the summer semester of 2019/2020.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace - Final Tereza Havra_nkova_.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
Havrankova_oponent_Manenova.pdfPosudek vedoucího práce126,45 kBAdobe PDFView/Open
Havrankova_oponent_Simonova.pdfPosudek oponenta práce206,32 kBAdobe PDFView/Open
Havrankova-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce382,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.