Title: Práce s rytmickými strukturami v hodinách HV na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Work with rhythmic structures in HV lessons at the 1st stage of elementary school
Authors: Riedlová, Simona
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53569
Keywords: práce s rytmickými strukturami;rytmus;hudební rozvoj dítěte;rytmická cvičení;hra na hudební nástroje;hra na tělo;hudebně pohybové činnosti;deskové hry;využití ict při práci s rytmickými strukturami.
Keywords in different language: working with rhythmic structures;rhythm;musical development of the child;rhythmic exercises;playing musical instruments;playing the body;music and movement activities;board games;use of ict in working with rhythmic structures.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá prací s rytmickými strukturami v hudební výchově na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje hudebnímu vývoji civilizace a dítěte, možnostem rytmických cvičení a cílů vyplývajících z RVP. První část se také zaměřuje na možnosti práce s rytmickými strukturami a využití různých pomůcek, digtálních technogií a různých forem práce s hudebním rytmem. Může sloužit jako inspirace pro začínající učitele. Inspirativní je druhá část práce, která přináší praktické náměty a nápady na hudební hry rozvíjející nejen rytmus dětí. Ve druhé části se také nachází anketa provedená u malého vzorku žáků 5. ročníků. Byly zde použity dvě metody dotazníkové šetření a pozorování.
Abstract in different language: This master thesis deals with the work with rhythmic structures in music education at the first stage of primary school. The thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the musical development of civilization and the child, the possibilities of rhythmic exercises and the goals resulting from the RVP. The first part also focuses on the possibilities of working with rhythmic structures and the use of various aids, digital techniques and different forms of working with musical rhythm. It can serve as inspiration for beginning teachers. The second part of the work is inspiring, providing practical suggestions and ideas for musical games that develop not only children's rhythm. The second part also includes a survey conducted with a small sample of Year 5 pupils. Two methods of questionnaire survey and observation were used here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Riedlova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Riedlova_DP_vedouci_Ru_2023.pdfPosudek vedoucího práce295,93 kBAdobe PDFView/Open
Riedlova_posudek_DP_oponent Bezdek_ 2023.pdfPosudek oponenta práce148,17 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Riedlova.pdfPrůběh obhajoby práce44,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.