Title: Aplikace pro správu a udržení konzistence úložiště projektových dat
Other Titles: Application for managing and consistency keeping of project data repository
Authors: Šmucr, Adam
Advisor: Pícha Petr, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53760
Keywords: spade;údržba báze dat;projektová data;webová aplikace;anti-vzory
Keywords in different language: spade;database management;project data;web application;anti-patterns
Abstract: Nástroj SPADe slouží k dolování projektových dat z nástrojů pro řízení pro- jektů za účelem detekce špatných praktik při řízení těchto projektů. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci vhodnou pro správu vybraných aspektů dat ve SPADe databázi, která umožní pomocí grafického rozhraní uživatelské opravy způsobené nevhodnou klasifikací vy- braných položek a pomůže tak udržovat konzistenci dat. Pro dosažené cílů této práce byla analyzována struktura dat v nástrojích pro řízení projektů a databáze nástroje SPADe. V další části bylo navrženo rozšíření již exis- tující webové aplikace o uživatelskou správu vybraných aspektů dat, které bylo následně implementováno. V závěru byly výsledky práce ověřeny sadou testů.
Abstract in different language: The SPADe tool is used to mine project data from ALM tools in order to detect bad practices. The aim of this bachelor thesis is to design and implement an application suitable for managing selected aspects of data in the SPADe database, which will allow corrections caused by inappropriate classification of selected items through a graphical interface and will help to maintain data consistency. To achieve the goal of this thesis, an analysis of the data structure in the project management tools and the database of the SPADe tool was carried out. In the next part, an extension of the web application was designed to provide users a way to manage selected aspects of the data, which was subsequently implemented. Finally, the results of the work were verified by a set of tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20B0246P_BP.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
A20B0246P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce45,19 kBAdobe PDFView/Open
A20B0246P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce464,51 kBAdobe PDFView/Open
A20B0246P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.