Title: Effect of cutting liquids and oils in machining process on environmental
Other Titles: Vliv řezných kapalin a olejů v procesu obrábění na životní prostředí
Authors: Bícová, Kateřina
Tomášková, Tetjana
Citation: BÍCOVÁ, K. TOMÁŠKOVÁ, T. EFFECT OF CUTTING LIQUIDS AND OILS IN MACHINING PROCESS ON ENVIRONMENTAL. In Proceedings of the 33rd International DAAAM Virtual Symposium. Vienna: DAAAM International Vienna, 2022. s. 404-410. ISBN: 978-3-902734-36-5 , ISSN: 1726-9679
Issue Date: 2022
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85149437385
http://hdl.handle.net/11025/53851
ISBN: 978-3-902734-36-5
ISSN: 1726-9679
Keywords: životní prostředí;udržitelný rozvoj;kovovýroba;řezné kapaliny;obrábění
Keywords in different language: environment;sustainable development;metalworking industry;cutting liquids;machining
Abstract: Udržitelnost je naléhavým úkolem společenského rozvoje, který se stále více dostává do centra pozornosti. Zpráva Brundtland komise OSN z roku 1987 dospěla k závěru, že lidstvo by mohlo učinit rozvoj udržitelným, pokud bude splňovat „potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Průmyslové podniky zavádějí systém environmentálního managementu na dobrovolné bázi a jeho zaváděním se zavazují provádět všechny své činnosti způsobem šetrným k životnímu prostředí. Cílem příspěvku je zaměřit se na problematiku vlivu kovozpracujícího průmyslu, konkrétně třískového obrábění, na životní prostředí. Na základě analýzy navrženého registru environmentálních aspektů dle požadavků ISO 14001 se zaměřujeme na aspekty, které nejvíce ohrožují životní prostředí a snažíme se jejich vliv minimalizovat. V tomto případě se jedná konkrétně o řezné kapaliny používané při obrábění. Snahou je připravit podklady pro přípravu na certifikaci společnosti dle ISO 14001 a hlavně navrhnout nápravná opatření k minimalizaci dopadů na životní prostředí.
Abstract in different language: Sustainability is an urgent social development task that is increasingly coming into the limelight. The United Nation’s Brundtland Commission Report of 1987 concluded that humanity could make development sustainable if it meets “the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Industrial companies’ implementation of the environmental management system on a voluntary basis and by implementing them undertake to carry out all their activities in an environmentally friendly manner. The aim of this contribution is to focus on the issue of the impact of the metalworking industry, specifically chip machining, on the environment. Based on the analysis of the proposed register of environmental aspects according to the requirements of ISO 14001, we focus on the aspects that threaten the environment the most and try to minimize their impact. In this case, it is specifically the cutting fluids used in machining. The effort is to prepare the basis for the preparation for the certification of the company according to ISO 14001 and mainly to propose corrective measures to minimize the impact on the environment.
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD