Title: Terorismus a možné souvislosti s válkou
Other Titles: Terrorism and possible links to war
Authors: Chmelík, Jan
Citation: CHMELÍK, J. Terorismus a možné souvislosti s válkou. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2023, roč. 8, č. 2, s. 206-222. ISSN: 2533-4387
Issue Date: 2023
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53883
ISSN: 2533-4387
Keywords: terorismus;organizovaný zločin;násilí;dokazování;exaktnost zkoumání
Keywords in different language: terrorism;organized crime;violence;evidence;investigative accuracy
Abstract: Současný terorismus symbolizuje krutou realitu světa. Realitu, která přináší újmu na životech, zdraví a nesmírné škody majetkové i politické. V minulosti však terorismu nebyla věnována pozornost, kterou by si zasluhoval. Vždy šlo o konstatování, které terorismus považovalo za sice společensky mimořádně závažnou kriminalitu, která však neznamená zásadní ohrožení společenského vývoje či ohrožení států. V zásadě byl terorismus považován za běžnou kriminalitu. Mezinárodní terorismus, jako zásadní bezpečnostní riziko začal být vnímán až po ukončení studené války a rozpadu bipolárního světa. Teprve v průběhu devadesátých let 20. století, kdy bylo možné s velkou pravděpodobností vyloučit hrozbu nové světové války, se pozornost světa začala obracet k jiným rizikům. Problematika terorismu není dosud komplexně a podrobně zpracována. Výzkum terorismu se stal multidisciplinárním objektem, který naráží na řadu problémů např. nedostatečné teoretické zázemí, chybějící obecně uznávané definování terorismu a souvisejících jevů, exaktní typologie, nízká míra hodnověrných faktografických údajů a další. Svoji negativní roli sehrávají sdělovací prostředky (zavádějící či zaujaté komentáře), dezinformační operace a propagandistické informace zpravodajských služeb, ale také komentáře politiků či poměrně časté zpolitizování vědeckých diskuzí. Poznatky k terorismu zde uvedené, mohou poskytovat určitá východiska a zdroje informací pro další výzkumy a poznání podobného druhu. Získané poznatky jsou zpracovány ve formě doporučení a nabízejí určité teoretické zevšeobecnění s možnou adekvátní platností a využitelností v praxi. Cílem vědeckého zkoumání terorismu by mělo být tento fenomén přesně vymezit, vnitřně jej rozčlenit podle stejných kriterií, objasnit příčiny, podmínky a důsledky jeho existence a vymezit a rozdělit postupy, které vedou k jeho potlačení, a zhodnotit jejich efektivitu.
Abstract in different language: Today's terrorism symbolizes the harsh reality of the world. A reality that brings damage to lives, health and immense property and political damage. In the past, however, terrorism has not received the attention it deserves. It has always been a statement that considered terrorism to be an extremely serious crime in society, but which does not mean a fundamental threat to social development or a threat to states. In principle, terrorism was considered a common crime. International terrorism as a major security risk began to be perceived only after the end of the Cold War and the collapse of the bipolar world. It was not until the 1990s, when the threat of a new world war could most likely be ruled out, that the world's attention began to turn to other risks. The issue of terrorism has not yet been covered comprehensively and in detail. Terrorism research has become a multidisciplinary object, which encounters a number of problems, such as insufficient theoretical background, lack of generally accepted definitions of terrorism and related phenomena, exact typology, low level of reliable factual data and more. The media (misleading or biased comments), disinformation operations and intelligence propaganda information, as well as political comments or relatively frequent politicization of scientific discussions, play a negative role. The knowledge of terrorism presented here may provide certain starting points and sources of information for further research and knowledge of a similar nature. The acquired knowledge is processed in the form of recommendations and offers a certain theoretical generalization with possible adequate validity and usability in practice. The aim of scientific research on terrorism should be to define this phenomenon precisely, to classify it internally according to the same criteria, to clarify the causes, conditions and consequences of its existence, and to define and divide the procedures leading to its suppression and to evaluate their effectiveness.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pdf24_merged (2).pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD