Title: Hudební preference studentů KHK FPE ZČU
Other Titles: Musical preferences of students of KHK FPE ZČU
Authors: Brychová, Jana
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54088
Keywords: hudební preference;hudba;studenti khk fpe zču;hudební vnímání;hudební prožívání;artificiální hudba;nonartificiální hudba;činnosti;nálady;výzkum
Keywords in different language: musical preferences;music;students of khk fpe zču;musical perception;musical experience;artistic music;nonartistic music;activities;moods;research
Abstract: Téma této diplomové práce nese název Hudební preference studentů KHK FPE ZČU. Cílem práce je tedy zjistit, jakou hudbu studenti KHK FPE ZČU upřednostňují a také to, k jaké náladě a činnosti by si tuto hudbu pustili. Posledním a neméně důležitým cílem je vyzkoumat, zda je volba studentů magisterského studia KHK FPE ZČU v rámci hodnocení hudebních ukázek nějakým způsobem ovlivněna studiem na KHK FPE ZČU. Celá práce obsahuje dvě hlavní části a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části si představíme a vysvětlíme všechny pojmy, které téma diplomové práce zahrnuje a také ty, které s těmito pojmy nějakým způsobem souvisí. Poměrně větší část pak tvoří kapitola Psychologie hudebního vnímání a na ní poté navazuje kapitola Vymezení artificiální a nonartificiální hudby. V praktické části se poté budeme pomocí dotazníkového šetření snažit najít odpovědi na tyto tři výzkumné otázky. Upřednostňují studenti KHK FPE ZČU spíše artificiální nebo nonartificiální hudbu? Budou studenti k vnímané hudební ukázce volit náladu a činnost podobného charakteru? Jsou volby studentů magisterského studia KHK FPE ZČU v rámci hodnocení preferencí hudebních ukázek nějakým způsobem ovlivněny studiem na KHK FPE ZČU?
Abstract in different language: The topic of this master thesis is entitled Music preferences of students of KHK FPE ZČU. The aim of the thesis is to find out what music KHK FPE ZČU students prefer and also what mood and activity they would listen to this music. The last and no less important aim is to test whether the choice of the KHK FPE ZČU master students in the evaluation of music samples is in any way influenced by their studies at KHK FPE ZČU. The whole thesis contains two main parts, namely a theoretical part and a practical part. In the theoretical part we will introduce and explain all the concepts that the topic of the thesis includes and also those that are somehow related to these concepts. The Psychology of Musical Perception chapter is a relatively larger part of the thesis, followed by the Definitions of Artificial and Nonartificial Music chapter. In the practical part we will then try to find answers to the three research questions by means of a questionnaire survey. Do the students of the KHK FPE ZČU prefer rather artistic or nonartistic music? Will students choose a mood and activity of a similar nature to a perceived musical demonstration? Are the choices of KHK FPE ZČU master's students in the evaluation of preferences for musical demonstrations in any way influenced by their studies at KHK FPE ZČU?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jana Brychova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Brychova_DP_vedouci_Fei 2023.pdfPosudek vedoucího práce147,36 kBAdobe PDFView/Open
Brychova_DP_oponent_Vic_2023.pdfPosudek oponenta práce170,72 kBAdobe PDFView/Open
Brych.pdfPrůběh obhajoby práce40,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.