Title: Poslání hudby v osobnostním rozvoji dítěte mladšího školního věku
Other Titles: The mission of music in the personal development of the child of younger school age
Authors: Aubrechtová, Magdalena
Advisor: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54113
Keywords: klíčová slova: rozvoj osobnosti;dítě mladšího školního věku;integrativní pedagogika;integrativní hudební pohádka;hudební vývoj dítěte mladšího školního věku;etické postoje;životní hodnoty
Keywords in different language: keywords: personality development;young school-age child;integrative pedagogy;integrative musical fairy tales;musical development of the young school-age child;ethical attitudes;life values.
Abstract: Anotace: Bakalářská práce "Poslání hudby v osobnostním rozvoji dítěte na začátku školní docházky" se zabývá vlivem hudby na osobnostní rozvoj dítěte mladšího školního věku, konkrétně v období na začátku jeho školní docházky. V rámci výzkumu byly vytvořeny hudební pohádky s výchovnými etickými náměty, které vybízí k uměleckým aktivitám s dominancí do hudebních činností. Pohádky jsou integrací propojeny mimohudebními a polyestetickými vztahy s hudebními činnostmi a vedou k uvědomění si vlastních životních hodnot.
Abstract in different language: Annotation: The bachelor thesis "The Role of Music in the Personality Development of the Child at the Beginning of Schooling" deals with the influence of music on the personality development of the child of younger school age, specifically at the beginning of his/her schooling. The research involved the creation of musical tales with educational ethical themes that encourage artistic activities dominated by music. The fairy tales integrate extra-musical and polyaesthetic relationships with musical activities and lead to an awareness of one's own life values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poslani hudby v osobnostnim rozvoji ditete na zacatku skolni dochazky - M. Aubrechtova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
AUBRECHTOVA_BP_oponent_Ma_2023.pdfPosudek oponenta práce151,53 kBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova_BP_vedouci_Ko_2023.pdfPosudek vedoucího práce128,75 kBAdobe PDFView/Open
Aubr.pdfPrůběh obhajoby práce63,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.