Title: Hudební klima v rodině dítěte mladšího školního věku
Other Titles: Musical climate in the family of a child of younger school age
Authors: Štěpničková, Lenka
Advisor: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54117
Keywords: mladší školní věk;dítě;osobnost;charakteristika vývoje;hudební schopnosti;hudební dovednosti;umělecké a mimoumělecké aktivity;rodina;výchova;charakteristika rodiny rodinná problematika;volnočasové aktivity;experiment.
Keywords in different language: younger school age;child;personality;development characteristics;musical ability;musical skills;artistic and non-artistic activities;family;education;family characteristics;problems in family;free time activities;experiment
Abstract: Úkolem bakalářské práce na téma Hudební klima v rodině dítěte mladšího školního věku bylo charakterizovat význam hudební výchovy pro rozvoj dítěte. Ověřit si, jestli rodiče i nadále podporují rozvoj svých dětí v oblasti hudební výchovy. Zjistit čím je ovlivněno dítě mladšího školního věku a jak u něj rozvinout hudební schopnosti. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá rozvojem dítěte mladšího školního věku a hudebních schopností. Druhá kapitola je zaměřena na rodinu a její vztahy i případnou problematiku. Třetí kapitola je výzkumná a zde zjišťujeme postoj rodičů k hudbě a k tomu, jak napomáhají hudebnímu rozvoji u svých dětí.
Abstract in different language: This undergraduate thesis topic is Musical Climate in the Family of a Child of younger school age. It aims to characterize the importance of music education for the child's development and examine if parents continue to support their children's development in the music education field. It tries to find out what influences a child of younger school age and how to develop musical skills in them. The whole thesis divides into three chapters. The first chapter deals with the development of the younger school-age child and their musical ability. The second chapter focuses on the family and its relationships and potential issues. The third chapter is exploratory, and here we investigate parents' attitudes towards music and how they facilitate musical development in their children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - STEPNICKOVA LENKA.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Stepnickova_BP_vedouci_Ko_2023.pdfPosudek vedoucího práce157,69 kBAdobe PDFView/Open
Stepnickova BP_oponent_Ru_2023.pdfPosudek oponenta práce180,42 kBAdobe PDFView/Open
Stepnickova.pdfPrůběh obhajoby práce59,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.