Title: Framework pro analýzu závislostí softwarových artefaktů
Other Titles: Framework for dependency analysis of software artifacts
Authors: Krýsl, Miroslav
Advisor: Daněk Jakub, Ing.
Referee: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54140
Keywords: analýza softwarových artefaktů;framework;komponentově ortientované systémy;grafové databáze;grafová data;arangodb
Keywords in different language: software artifacts analysis;framework;component-based systems;graph databases;graph data;arangodb
Abstract: Cílem této práce je seznámit se s komponentově orientovanými systémy, s reprezentací a analýzou grafových dat a s existujícími metodami a nástroji pro statickou analýzu komponentově orientovaných systémů, které jsou vyvíjeny na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Na základě zjištěných poznatků je výsledkem této práce návrh a implementace frameworku s důrazem na podporu vývoje ve více programovacích jazycích a na schopnost zpracovávat velké datové sady. Vytvořený framework pak může sloužit pro podporu výzkumu komponentově orientovaných systémů. Autor této práce navrhuje zobecnění a rozšíření frameworku pro analýzu závislostí softwarových artefaktů, který byl vytvořen v rámci diplomové práce M. Hotovce. Model ukládání dat frameworku byl rovněž analyzován s důrazem na grafové databáze. Jako řešení pro ukládání dat byla nakonec zvolena databáze ArangoDB. Dále byla implementována knihovna s jádrem frameworku v jazyce Java, které umožňuje vývoj nástrojů frameworku. Výsledná návrhová rozhodnutí umožňují využití frameworku v širší škále případů použití, jako je například extrakce a verifikace kompatibility komponent, což bylo demonstrováno replikací této funkcionality v nástroji frameworku vytvořeném v rámci této práce.
Abstract in different language: This thesis aims to familiarize with the component-based systems, graph data representation and analysis and with existing methods and tools for static analysis of component-based systems which are being developed at the Department of Computer Science at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. Based on the findings, the result of this thesis is a framework design and implementation with emphasis on support for development in multiple programming languages and on the ability to process large datasets. The created framework then can serve to support the research of the component-based systems. The author of this thesis proposes generalization and extension of the framework for software artifacts dependency analysis which has been created as a part of M. Hotovec's master's thesis. The framework data storage model has also been analyzed with emphasis on graph databases. ArangoDB database has been eventually chosen as a storage solution and a core library in Java has been implemented to allow the development of framework tools. The resulting design decisions allows the framework to be used in broader range of use cases such as components compatibility extraction and verification, which has been demonstrated by replicating this functionality in a framework tool created as a part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20N0092P-Krysl.pdfPlný text práce957,34 kBAdobe PDFView/Open
A20N0092Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce192,96 kBAdobe PDFView/Open
A20N0092Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce46,9 kBAdobe PDFView/Open
A20N0092Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce187,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.