Title: Trasovací systém uživatelů mobilních zařízení
Other Titles: Mobile device user tracking system
Authors: Květoň, Tomáš
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54141
Keywords: .net architektura;unity;geolokace;mobilní hra
Keywords in different language: .net architecture;unity;geolocation;mobile game
Abstract: Tato práce popisuje komplexní řešení systému pro trasování polohy mobilních zařízení, které je založeno na modelu klient-server. Dokument popisuje klientskou část, která zde představuje samotná mobilní zařízení, na kterých jsou uživatelům promítána nezbytná data do 3D mapy, včetně jejich polohy. Na druhé straně je zde serverová část, kde popisuji relativně složité, ale sofistikované řešení návrhu celé této části systému. Jedním z cílů této práce je zaznamenat celý softwarový vývoj robustního systému od samotného vzniku nápadu, analýzu aktuálního trhu, a návrh až po jeho realizaci ve formě funkční aplikace. V rámci toho budu řešit nemalé množství překážek, které se během vývoje vyskytly, a to především v době analýzy, kde bylo nutné provádět velmi opatrně každé rozhodnutí pro minimalizaci dopadů v pokročilé fázi vývoje. Správně zvolená a udržovaná architektura je klíčový bod vývoje softwaru z pohledu udržitelnosti a ne vždy je na ni kladen takový důraz, jaký by měl správně být. Práce tedy také popisuje architektonické řešení, kromě samotného řešení práce s geolokačními daty. Mimo hlavní cíl práce, tj. samotný návrh a realizace popisovaného systému, je důležitý i efekt tohoto cíle. Tato práce demonstruje robustní a funkční řešení uceleného systému pro práci s geolokačními daty, pro který je dlouhodobá udržitelnost jedním z hlavních požadavků.
Abstract in different language: This thesis describes a complex solution of a system for tracking the location of mobile devices, which is based on the client-server model. The document describes the client app running on mobile devices where the necessary data are projected onto a 3D map for users, including their location. On the other hand, there is the server part. This part describes a complex but sophisticated solution of the design of this entire part of the system. One of the key points for this work is to go through the entire software development process of the system, from the very creation of the idea, an analysis of the current market, to its implementation in the form of a working application. As part of this, I will address some of troubles that occurred during the development, especially during the analysis, where it was necessary to make every decision very carefully to minimize the impacts in the advanced development phase. A properly chosen and maintained architecture is the key to software development from a sustainability point of view. It is not always evaluated as a high priority as it might be. In addition, the thesis also describes the architectural solution. Apart from the main goal of this thesis, meaning the actual design and implementation of the described system, the effect of this goal is also important. The thesis demonstrates a robust and functional solution of a complete system to work with geolocation data, for which long-term sustainability is one of the main requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce8,91 MBAdobe PDFView/Open
A22N0128Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce56,19 kBAdobe PDFView/Open
A22N0128Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce419,04 kBAdobe PDFView/Open
A22N0128Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce205,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.