Title: Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby
Other Titles: Activation of movement through gestural painting
Authors: Marková, Adéla
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54275
Keywords: pohyb;zdraví;malba;předškolní věk dítěte;rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Keywords in different language: movement;health;painting;preschool age of the child;framework educational program for preschool education
Abstract: Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - psycho - sociálních aspektů, charakteristika rámcového předškolního vzdělávání s konkretizací obsahu vzdělávání, dosažených cílů a klíčových kompetencí, které tvoří úroveň dosažených schopností a dovedností. Pro uchopení hlavního záměru práce je jedna kapitola věnována působení výtvarných aktivit na kreativitu a upevnění zdraví.
Abstract in different language: This work describes the possibility of connecting movement and art using gestural painting, the target group of which are children of preschool age. The developmental period of preschool age from the point of view of bio-psycho-social aspects, the characteristics of framework preschool education with the concretization of the content of education, achieved goals and key competences that make up the level of achieved abilities and skills are presented here. In order to understand the main purpose of the work, one chapter is devoted to the effect of creative activities on creativity and strengthening health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Markova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Markova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,64 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci Bc_VKZ-Markova Adela.pdfPosudek vedoucího práce926,3 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta Bc_VKZ-Markova Adela.pdfPosudek oponenta práce558,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.