Title: Algebraické struktury s jednou binární operací a jejich zobrazení
Other Titles: Algebraic structures with one binary operation and their display
Authors: Černá, Marie
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5431
Keywords: množina;kartézský součin množin;binární relace;zobrazení;binární operace;grupoid;pologrupa;monoid;grupa;homomorfismus;izomorfismus
Keywords in different language: set;cartesian product of sets;binary relation;display;binary operation;grupoid;semigroup;monoid;group;homomorphism;isomorphism
Abstract: Objasnění teorie algebraických struktur s jednou binární operací pomocí definic a vět k tomuto tématu. Doplněné o příklady. Nejprve objasnění základních termínů potřebných k určování algebraických struktur. Poté postupně se již zajímáme o grupoidy, pologrupy, monoidy a grupy. Jejich homomorfismem a izomorfismem. V závěru jsou ještě uvedeny základní definice k algebraickým strukturám se dvěmi binárními operacemi.
Abstract in different language: Clarifying the theory of algebraic structures with one binary operation using the definitions and sentences on this topic. Supplemented by examples. First, clarification of basic terms needed to determine the algebraic structures. After gradually longer interested in groupoids, semigroups, monoids and groups. The homomorphism and isomorphism. At the end are still provides basic definitions for algebraic structures with two binary operations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PDF_tisk.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Cerna.pdfPosudek vedoucího práce30,68 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - opon.pdfPosudek oponenta práce67,81 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.