Title: Detekce symetrie v geometrických modelech
Other Titles: Symmetry Detection in Geometric Models
Authors: Hruda, Lukáš
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54359
Keywords: symetrie;detekce;detekce symetrie;registrace
Keywords in different language: symmetry;detection;symmetry detection;registration
Abstract: Symetrie je častá vlastnost objektů reálného světa i uměle vytvořených geometrických modelů. Znalost symetrie daného objektu může být užitečná v mnoha aplikacích v počítačové grafice a zpracování geometrie, jako je komprese, zarovnávání objektů, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. Aby bylo možné symetrii daného objektu jakkoliv využít, musí být nejprve nalezena. Tato práce se zaměřuje na úlohu automatické detekce symetrie ve 3D objektech a také popisuje vazbu mezi detekcí symetrie a problémem registrace. Především však jsou v textu prezentovány naše vlastní příspěvky v těchto oblastech, zejména rigidní registrace povrchů, detekce zrcadlové a rotační symetrie a reprezentace prostoru rovin.
Abstract in different language: Symmetry is a common property of real world objects as well as of artificially created geometric models. The knowledge about symmetry of a given object can be useful in many applications in computer graphics and geometry processing, such as compression, object alignment, symmetric editing or completion of partial objects. In order to use the symmetry of any object in any given application, it first needs to be found. In this work we focus on the task of automatic symmetry detection in 3D objects and we also describe the link between symmetry detection and the problem of registration. Most importantly, we present our own contribution in these fields, namely in rigid surface registration, reflectional and rotational symmetry detection and plane space representation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_final.pdfPlný text práce94,98 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-hruda.pdfPosudek oponenta práce892,2 kBAdobe PDFView/Open
protokol-stag-odp-hruda.pdfPrůběh obhajoby práce306,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.