Title: Implementation of sustainable development goal 8 in European Union countries–A measurement concept and a multivariate comparative analysis
Other Titles: Implementace cíle udržitelného rozvoje 8 v zemích Evropské unie – koncept měření a vícerozměrná srovnávací analýza
Authors: Grzebyk, Mariola Jolanta
Stec, Małgorzata
Hejduková, Pavlína
Citation: GRZEBYK, MJ. STEC, M. HEJDUKOVÁ, P. Implementation of sustainable development goal 8 in European Union countries–A measurement concept and a multivariate comparative analysis. Sustainable Development, 2023, roč. 31, č. 4, s. 2758-2769. ISSN: 0968-0802
Issue Date: 2023
Publisher: John Wiley and Sons
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85150818715
http://hdl.handle.net/11025/54403
ISSN: 0968-0802
Keywords: srovnávací analýza;Evropská unie;SDG 8: Důstojná práce a hospodářský růst;cíle udržitelného rozvoje
Keywords in different language: comparative analysis;European Union;SDG 8: Decent work and economic growth;sustainable development goals
Abstract: Studie se pokouší určit syntetické měřítko úrovně implementace Cílů udržitelného rozvoje 8 souvisejího s podporou udržitelného, inkluzivního a udržitelného rozvoje v kontextu hospodářského růstu, dále se zaměřuje na plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny a provádí mnohorozměrnou srovnávací analýzu zemí EU z hlediska jejího provádění. Statistická databáze obsahovala všech 9 proměnných charakterizujících tento cíl, shromážděných pro 27 zemí EU v období 2015 až 2020. Použitou metodou výzkumu byla metoda unitarizace vynulovaná v dynamické verzi. Výsledky provedeného výzkumu potvrzují, že ve většině zemí EU došlo ve zkoumaných letech k pozitivním změnám v implementaci SDG 8 udržitelného rozvoje. Nasvědčují tomu rostoucí hodnoty vypočtené syntetické míry pro jednotlivé země EU27 ve zkoumaných letech. V posledním zkoumaném roce, tedy 2020, však byl pozorován dopad krize způsobené pandemií COVID 19 na dosažení zkoumaného Cíle udržitelného rozvoje. V roce 2020 oproti roku 2015 postoupilo v žebříčku EU27 12 zemí EU, 3 země svou pozici nezměnily a 12 zemí sestoupilo v žebříčku. Studie dále hodnotí dvě vybrané země EU, a to Českou republiku a Polsko (země původu jsou Česká republika a Polsko autorů tohoto článku, s podobnou historií, nacházejících se ve střední a východní Evropě a s podobnými problémy socioekonomického rozvoje. Tyto země ve stejném roce 2004 také vstoupil do Evropské unie), v kontextu dosažení cíle udržitelného rozvoje 8.
Abstract in different language: The study attempts to determine a synthetic measure of the level of implementation of Sustainable Development Goal 8 related to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all and conducts a multivariate comparative analysis of EU countries in terms of its implementation. The statistical database contained all 9 variables characterising this goal, collected for 27 EU countries in the period from 2015 to 2020. The research method used was the method of unitarisation zeroed in the dynamic version. The results of the conducted research confirm that there have been positive changes in the implementation of SDG 8 sustainable development in most EU countries in the examined years. This is indicated by the increasing values of the calculated synthetic measure for individual EU27 countries in the examined years. However, in the last examined year, i.e. 2020, the impact of the crisis caused by the COVID 19 pandemic on the achievement of the examined Sustainable Development Goal was observed. In 2020, compared to 2015, 12 EU countries advanced their positions in the EU27 ranking, 3 countries did not change their positions, while 12 countries dropped down in the ranking. The study also assesses two selected EU countries, namely the Czech Republic and Poland (The Czech Republic and Poland are the countries of origin Of the authors of this article, with a similar history, located in Central and Eastern Europe and with similar problems of socio-economic development. These countries also joined the European Union in the same year, 2004) in terms of achieving Sustainable Development Goal 8.
Rights: © ERP Environment and John Wiley & Sons
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD