Title: Human Resources for Health and Health Outcomes: Panel Data Analysis
Other Titles: Lidské zdroje ve zdravotnictví a zdravotní výsledky: Panelová analýza dat
Authors: Kureková, Lucie
Hejduková, Pavlína
Komárková, Lenka
Citation: KUREKOVÁ, L. HEJDUKOVÁ, P. KOMÁRKOVÁ, L. Human Resources for Health and Health Outcomes: Panel Data Analysis. Prague Economic Papers, 2023, roč. 32, č. 2, s. 205-224. ISSN: 1210-0455
Issue Date: 2023
Publisher: University of Economics Prague
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85159174459
http://hdl.handle.net/11025/54404
ISSN: 1210-0455
Keywords: lidské zdroje ve zdravotnictví;úmrtnost;ekonometrický model;panelová data
Keywords in different language: human resources for health;mortality rate;econometric model;panel data
Abstract: Tato studie si klade za cíl zhodnotit účinky vybraných klíčových faktorů na výsledky zdraví. Bohužel statistické výkaznictví v této oblasti není harmonizováno a v některých zemích zcela chybí. Z tohoto důvodu mohou cenné informace pro analýzu zdravotních determinant chybět nebo být přehlíženy. Pomocí dvou různých databází jsme získali data z 61 zemí za období 2000–2015. Pro analýzu panelových dat s více než 660 pozorováními byl použit lineární smíšený model. Tento dokument přispívá k diskusi o ekonomii zdraví statistickým testováním vztahu mezi zdravotními výsledky a proměnnými, jako je zdravotnický personál, výdaje na zdravotnictví a infrastruktura. Výsledky potvrzují důležitost výdajů na zdravotnictví a zdravotnické infrastruktury. Velikost a směr účinku se však mezi zeměmi s různou úrovní příjmů liší. Z hlediska lidských zdrojů se počet lékařů ukázal jako významný pouze v zemích s nižšími příjmy.
Abstract in different language: This study aims to evaluate the effects of selected key factors on health outcomes. Unfortunately, statistical reporting in this field is not harmonized, and in some countries it is completely absent. For this reason, valuable information for health determinant analysis may be lacking or overlooked. Using two different databases, we obtained data from 61 countries for the period 2000–2015. To analyse panel data with over 660 observations, a linear mixed model was applied. This paper contributes to the health economics debate by statistically testing the relationship between health outcomes and variables such as healthcare personnel, healthcare expenditure and infrastructure. The results confirm the importance of healthcare expenditure and healthcare infrastructure. However, the size and direction of the effect vary among countries with different income levels. In regard to human resources, the number of doctors proved to have a significant effect only in lower-income countries.
Rights: © The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Human Resources for Health and Health Outcomes_ Panel Data Analysis_.pdf371,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD