Title: Source-sink dynamics on networks: Persistence and extinction
Other Titles: Stokovo-zdrojová dynamika na sítích: persistence a extinkce
Authors: Stehlík, Petr
Švígler, Vladimír
Volek, Jonáš
Citation: STEHLÍK, P. ŠVÍGLER, V. VOLEK, J. Source-sink dynamics on networks: Persistence and extinction. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2023, roč. 528, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 0022-247X
Issue Date: 2023
Publisher: Academic Press
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85165079406
http://hdl.handle.net/11025/54655
ISSN: 0022-247X
Keywords: bifurkace;dynamický systém na grafech;extinkce;zobecněný grafový laplacián;persistence;stabilita
Keywords in different language: bifurcations;dynamical systems on graphs;extinction;generalized graph Laplacian;persistence;stability
Abstract: Dynamika populací s logistickým růstem vede ke globální persistenci na obecných sítích, zatímco bistabilní dynamika je vždy spojena s lokálním vymíráním. V tomto článku studujeme reakčně-difuzní model na sítích s kombinací jak logistických tak bistabilních reakcí. Analyzujeme dynamický systém na sítích s pravděpodobnostmi přežití migrace a odvozujeme podmínky pro silnou persistenci a lokální extinkci. Ukazujeme, jak závisí persistence a extinkce malých populací na síle difuze, pravděpodobnosti přežití migrace, struktuře sítě a součtu a rozložení intenzit růstu.
Abstract in different language: Dynamics of populations with logistic growth leads to global persistence on arbitrary networks, whereas bistable dynamics is always associated with local extinction. In this paper we study a reaction-diffusion model on networks with a combination of both logistic and bistable reactions. We analyze a system of source-sink dynamics on networks with migration survival probabilities and derive conditions for strong persistence or local extinction. We show how the persistence or extinction of small populations depend on the diffusion strength, migration survival probability, network structure, and the sum and distribution of per capita growth rates.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
islands_FINAL_JMAA.pdf711,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD