Title: Bifurcations in Nagumo Equations on Graphs and Fiedler Vectors
Other Titles: Bifurkace v Nagumově rovnici na grafech a Fiedlerovy vektory
Authors: Stehlík, Petr
Švígler, Vladimír
Volek, Jonáš
Citation: STEHLÍK, P. ŠVÍGLER, V. VOLEK, J. Bifurcations in Nagumo Equations on Graphs and Fiedler Vectors. Journal of Dynamics and Differential Equations, 2023, roč. 35, č. 3, s. 2397-2412. ISSN: 1040-7294
Issue Date: 2023
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85118355134
http://hdl.handle.net/11025/54656
ISSN: 1040-7294
Keywords: algebriacká konektivita;bifurkace;dynamické systémy na grafech;Fiedlerovy vektory;Nagumova rovnice
Keywords in different language: algebraic connectivity;bifurcations;dynamical systems on graphs;Fiedler vectors;Nagumo equation
Abstract: Reakčně-difuzní rovnice slouží jako základní model pro mnohé dynamické jevy jako např. vznik vzorků a cestujících vln. Prostorově diskrétní analogie Nagumovy rovnice na mřížkách a grafech poskytují náhledy na to, jak jsou tyto jevy ovlivněny diskrétní a spojitou prostorovou strukturou. Na příklad, Nagumova rovnice na grafech představuje vícedimenzionální problém, který má exponenciální počet stacionárních řešení v případě, kdy reakce dominuje nad difuzí. Naopak, pro dostatečně silnou difuzi, existují pouze tři konstantní řešení. Ukazujeme jak je vznik prostorově heterogenních řešení úze spojen s druhým vlastním číslem Laplaceovy matice grafu, tzv. algebraickou konektivita. Pro grafy s jednoduchou algebraickou konektivitou je typ bifurkace těchto řešení určen vlastnostmi druhého vlastního vektoru, tzv. Fiedlerova vektoru.
Abstract in different language: Reaction-diffusion equations serve as a basic framework for numerous dynamic phenomena like pattern formation and travelling waves. Spatially discrete analogues of Nagumo reaction-diffusion equation on lattices and graphs provide insights how these phenomena are strongly influenced by the discrete and continuous spatial structures. Specifically, Nagumo equations on graphs represent rich high dimensional problems which have an exponential number of stationary solutions in the case when the reaction dominates the diffusion. In contrast, for sufficiently strong diffusion there are only three constant stationary solutions. We show that the emergence of the spatially heterogeneous solutions is closely connected to the second eigenvalue of the Laplacian matrix of a graph, the algebraic connectivity. For graphs with simple algebraic connectivity, the exact type of bifurcation of these solutions is implied by the properties of the corresponding eigenvector, the so-called Fiedler vector.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
nagbif_FINAL_JDDE.pdf562,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD