Title: Exekuce prodejem movitých věcí zatížených zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva
Other Titles: Execution by sale of movable property encumbered by lien or security transfer of right
Authors: Koutenský, Otakar
Citation: KOUTENSKÝ, O. Exekuce prodejem movitých věcí zatížených zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Komorní listy, 2023, roč. 15, č. 3, s. 11-18. ISSN: 1805-1081
Issue Date: 2023
Publisher: Exekutorská komora České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54668
ISSN: 1805-1081
Keywords: soudní exekuce;exekuce prodejem movitých věcí;zástavní právo;zajišťovací převod práva
Keywords in different language: judicial execution;execution by sale of movable property;lien;scurity transfer of right
Abstract: Článek se zabývá analýzou současného stavu právní úpravy zástavního práva a zajišťovacího převodu práva při exekuci prodejem movitých věcí. V článku je vysvětleno, jaké jsou zásadní rozdíly při prodeji movitých věcí, které jsou zatíženy zástavním právem a zajišťovacím převodem práva. Rovněž je v článku nastíněna obecná úprava zástavního práva a zajišťovacího převodu práva podle hmotné úpravy.
Abstract in different language: The article deals with the analysis of the current state of legal regulation of the right of lien and the security transfer of the right in execution by sale of movable property. The article explains the fundamental differences in the sale of movable property encumbered by a lien and a security transfer of right. The article also outlines the general regulation of the right of lien and the security transfer of the right according to the substantive regulation.
Rights: Plný text není přístupný
© Exekutorská komora České republiky
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koutenský - Exekuce - KL.pdf7,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD