Title: Právní úprava neziskového sektoru
Other Titles: Legal regulation on the non-profit sector
Authors: Lego, Jan
Advisor: Dvořák, Tomáš
Referee: Louda, Tomáš
Hurdík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5786
Keywords: občanská společnost;neziskový sektor;občanské sdružení;spolkové právo;spolky v německém právu;sdružení ve francouzském právu
Keywords in different language: civil society;non-profit sector;civil association;association law;associations in german law;association under french law
Abstract: Předložená doktorská práce se věnuje tématu právní úpravy neziskového sektoru v právním řádu ČR. Po vymezení obecných rámců tématu - občanské společnosti a neziskového sektoru - se stěžejní část práce zaměřuje na problematiku sdružení podle zákona o sdružování občanů. Dále je pozornost zaměřena na spolkové právo v novém občanském zákoníku, sdružení v německém právu a asociacím v právu francouzském.
Abstract in different language: This Ph.D. assignment is focused on legal regulation of the nonprofit sector in Czech legal system. Following the general definition of the theme - civil society and non-profit sector - the main part of the assignment focuses on the civic association of an act 83/1990 Coll., on forming civic associations. Attention is also focused on association law in the new Civil Code, "Die Vereine" in German law and "Les associations" in French legal system.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lego_Jan_disertace_PravniUpravaNeziskovehoSektoru_2011.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Lego - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce104,7 kBAdobe PDFView/Open
Lego - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce150,92 kBAdobe PDFView/Open
Lego - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce38,91 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti-Lega.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP439,69 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.