Title: Metody identifikace vad FV panelů
Other Titles: Methods of malfunction identification on PV panels
Authors: Klečka, Tomáš
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7254
Keywords: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotoelektrický jev;fotoemise;fotovoltaický jev;fotovodivost;Tracker
Keywords in different language: photovoltaic cell;photovoltaic panel;photoelectric effect;photoemission;photovoltaic effect;photoconductivity;Tracker
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků a panelů. Úvod je zaměřený na základní popis fotovoltaických článků, jejich vlastností, základních parametrů a také se zabývá procesem přeměny světelné energie na energii elektrickou. V další části je popsán výrobní postup čistého křemíku používaného ve fotovoltaických aplikacích, dále se tato část zabývá popisem technologického postupu výroby používaných fotovoltaických článků a panelů včetně vysvětlení jejich vlastností. Ve třetí části jsou představeny různé defekty fotovoltaických panelů a jejich rozdělení. Tato část je zaměřena na popis možných metod identifikace těchto vad.
Abstract in different language: The present thesis deals with the problematics photovoltaic cells and panels. Introduction is focused on basic description of photovoltaic cells, their properties, basic parameters and also deals with the process of converting light energy into electrical energy. The next section describes the production process of pure silicon, which is used in photovoltaic applications, in this part is further described the technological process used in manufacture of photovoltaic cells and panels, including an explanation of their properties. In the third part are presented various defects of photovoltaic panels and their distribution. This section focuses on the description of the possible methods of identifying these defects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KLECKA_2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
053785_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,41 kBAdobe PDFView/Open
053785_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,23 kBAdobe PDFView/Open
053785_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.