Title: Porovnání kvality života pohybově aktivních a neaktivních seniorek
Other Titles: Comparison of quality of life physically active and inactive seniors
Authors: Kalčíková, Pavlína
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8049
Keywords: stáří;stárnutí;kvalita života;výzkum;nemoc;pohybová aktivita;pohybové aktivity pro seniory;intenzita zatížění
Keywords in different language: Old-age;ageing;quality of life;research;disease;physical activity;physical activities for seniors;intensity of the load
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vztah pravidelného provádění pohybových aktivit, subjektivního vnímání zdravotního stavu a subjektivního hodnocení kvality života. Vychází z odborné literatury a zjištěných informací o dané problematice. V teoretické části jsou shrnuty kapitoly týkající se stáří, stárnutí a pojmy s nimi spojené. Dále jsou zde uvedeny teoretické podklady pohybových aktivit určených pro seniory. Poslední část je věnována kvalitě života, jejímu teoretickému vymezení, nástrojům a metodám měření. Výzkumná část se zaměřuje na posouzení vztahu pravidelného provádění pohybových aktivit a subjektivního hodnocení kvality života seniorek a také na posouzení vztahu mezi prováděním pohybových aktivit seniorek a jejich zdravotním stavem.
Abstract in different language: The thesis is focused on relationship between regular physical activities, subjective health perception and subjective quality of life score. The thesis is based on professional literature and identified informations about this issue. In the theoretical part are summarized parts about old age, ageing and other therms connected with it. There are also theoretical materials of physical activities for seniors. The last part is about quality of live, it?s theoretical definition, tools and measurement methods. The research part of the thesis is focused on assessment of the relationship between regular physical activities implementation and subjective quality of life score, and also on assessment of the relationship between physical activities implementation and health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP KALCIKOVA.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
KALCIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce753,5 kBAdobe PDFView/Open
KALCIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce132,96 kBAdobe PDFView/Open
KALCIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce201,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.