Title: Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá)
Other Titles: Renovation and extension for the establishment building of primary school
Authors: Ambrož, Jan
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Pangrác, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10518
Keywords: Rekonstrukce;Přístavba;Základní škola
Keywords in different language: Reconstruction;extension;primary school
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci a přístavbu objektu za účelem vytvoření budovy prvního stupně základní školy. Zabývá se objektem SO 002 - Základní škola, rekonstrukce, přístavba Cílem této práce je návrh objektu prvního stupně základní školy. Dispoziční uspořádání v obou částech objektu s možností vstupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a statické posouzení hlavních prvků nosné konstrukce. Statické posouzení bylo provedeno v programu fine 10 EC3. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2012 a ArchiCAD 13. V závěru práce byl provedený výpočet zatížení působících na konstrukci a statický výpočet, návrh a posouzení zadaných prvků.
Abstract in different language: This thesis deals with the processing of project documentation for building permit for the reconstruction and extension of the building to create a building of primary school. It deals with the subject SO 002 - Elementary School, reconstruction, extension The aim of this work is the object of primary school. The layout arrangement in both parts of the building with access for persons with reduced mobility and static analysis of the main elements of the structure. Static assessment was done in fine 10 EC3. Graphic design was done in AutoCAD and ArchiCAD 13th 2012 The conclusion was made by calculating the load acting on the structure and structural analysis, design and assessment of specified elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_JAN_AMBROZ.pdfPlný text práce22,86 MBAdobe PDFView/Open
Ambroz_vedouciPosudek vedoucího práce688,34 kBUnknownView/Open
Ambroz_oponentPosudek oponenta práce580,05 kBUnknownView/Open
Ambroz_prubehPrůběh obhajoby práce170,06 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.