Title: Konstantin I. Veliký- jeho život a náboženské poměry v římské říši za jeho vlády
Other Titles: Constantin I. The Great- his life and religious conditions in Roman empire under his rule.
Authors: Hyčka, Jan
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13052
Keywords: Konstantin I. Veliký;Římská říše;Diocletianova tetrarchie;bitva u Mulvijského mostu;edikt milánský;první níkaiský koncil;Konstantinopol
Keywords in different language: Constantine I. the Great;Roman empire;Diocletian's tetrarchy;battle of Milvian bridge;edict of Milan;first council of Nicea;Constantinople
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá osobou císaře Konstantina, způsobem uspořádání Římské říše před počátkem jeho kariéry, politickými a vojenskými událostmi, které předcházely jeho nástupu k samovládě. Za neméně důležitý je zde považován popis doby s ohledem na náboženskou situaci, obzvláště významné je zde srovnání postavení křesťanské komunity před Konstantinovou dobou. Z toho vyplývá nutnost, zabývat se zákonem, který tuto změnu zapříčinil, a dále se musí brát i ohledy na císařovu snahu sjednotit církev. Nicméně je považováno za nutné zde zmínit i reformní úsilí započaté jeho předchůdcem, které bylo dovršeno Konstantinem. Hlavním cílem této práce je utvoření představy o obrazu doby tohoto císaře, vzhledem k náboženské politice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a person of the emperor Constantine, organization of the Roman empire before the beginning of his career, political and military events that preceded his arrival to autocracy. No less important is considered to be the description of the time with regard to religious situation, especially significant here is the comparison of the position of the Christian community before Constantine´s time. From this implies, to deal with the law, which caused this change, and must also take into consideration the emperor's efforts to unite the church. However,it is considered necessary here to mention the reform efforts initiated by his predecessor, which was completed by Constantine. The main objective of this work is to form an idea of the image of the emperor's time, due to religious politics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-finalni verze.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Hycka V.pdfPosudek vedoucího práce369,6 kBAdobe PDFView/Open
Hycka O.pdfPosudek oponenta práce321,16 kBAdobe PDFView/Open
Hycka.pdfPrůběh obhajoby práce164,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.