Title: Vizualizace komponentových aplikací z úložiště CRCE
Other Titles: Visualization of component applications from the CRCE repository
Authors: Ambrož, Jan
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Holý, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13502
Keywords: ComAV;CRCE;loader;vizualizace;komponentová aplikace;úložiště
Keywords in different language: ComAV;CRCE;loader;visualization;component application;repository
Abstract: Předmětem této práce je komponentově orientovaný nástroj ComAV postavený nad platformou Eclipse RCP. Hlavním cílem této práce je připravit nový plugin typu loader do tohoto nástroje - CRCE loader. CRCE je úložiště, které umožňuje uskladňovat různé typy komponent a poskytuje jejich popis. CRCE loader by měl tento popis načíst a převést do objektů ENT meta-modelu, se kterými nástroj ComAV dokáže dále pracovat. Plugin načítá metadata z CRCE pomocí REST API. Tato metadata jsou přenášena v podobě XML souborů a jsou parsována pomocí SAX parseru. Výsledkem parsování je mapa s komponentami, mezi kterými neexistují žádné vazby. CRCE loader využívá logiky utváření vazeb z ostatních loaderů jako je OSGi loader, EJB3 loader či SOFA2 loader a vytváří vazby mezi komponentami. Tyto komponenty mohou být poté společně s jejich vazbami zobrazeny. Úkol této bakalářské práce byl úspěšně dokončen. V nástroji ComAV je nyní možnost vytvořit nový CRCE projekt. K vytvoření nového CRCE projektu nástroj interně používá kroky popsané v předchozím odstavci. Protože je CRCE loader závislý na stavu CRCE, byla tomu během vývoje věnována pozornost a plugin je navržen s ohledem na očekávané změny v podobě CRCE úložiště.
Abstract in different language: The subject of this thesis is component based tool made upon Eclipse RCP named ComAV. The main purpose of this thesis is to prepare new loader plugin into this tool - CRCE loader. CRCE is a repository which can hold different kinds of components inside of it and can provide component descriptions. CRCE loader should load these descriptions and transform them into ENT objects which ComAV can deal with. The plugin loads metadata from CRCE over REST API. These metadata are transmitted as XML structure files and are parsed with SAX parser. The result of parsing is a map with components in ENT represantion without bindings between them. CRCE loader reuses binding logic from other loaders such as OSGi loader, EJB3 loader or SOFA2 loader and creates bindings between components. These components and their bindings can be visualized then. Task of this bachelor thesis was successfully finished. There is the possibility in ComAV tool to create new CRCE project now. This new tool feature is internally using steps described in previous paragraph to create new CRCE project. Because CRCE loader is dependent on CRCE current state, consideration has been made and CRCE loader is designed in order with awaited changes with CRCE repository.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce991,14 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce268,46 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-posudek.pdfPosudek oponenta práce301,4 kBAdobe PDFView/Open
A11B0304P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce201,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.