Title: Rekonstrukce objektu bývalé zámecké kuchyně v areálu Bečovského zámku na administrativní zázemí areálu zámku
Other Titles: Complex reconstruction of the former castle kitchen in the area of Bečov castle
Authors: Chmelík, Tomáš
Advisor: Hapl, Ladislav
Referee: Kesl, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15314
Keywords: rekonstrukce;změna užívání;administrativní budova;projektová dokumentace;statika;dřevěný trámový strop;technická zpráva
Keywords in different language: reconstruction;building;change of use;administration building;project documentation;static;wooden ceiling;barrel vault;technical report
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bývalé zámecké kuchyně v areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu nevyužívaného objektu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2009.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of former castle kitchen in area of Bečov castle. This is a change from an unused building to an administrative building. Next part of bachelor thesis contains static analysis of selected parts of this building and also analysis of selected parts of the building in terms of their fire resistance. Calculations were conducted using programs FIN EC. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2009.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Chmelik .pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,43 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,47 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.