Title: Od kultury zpětné vazby ke kybernetice
Other Titles: From feedback culture to cybernetics
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. Od kultury zpětné vazby ke kybernetice. In: Teorie vědy. Vol. 36 (2), s. 211-232. ISSN 1210-0250.
Issue Date: 2014
Publisher: Ústav teorie a historie vědy ČSAV; Vysoká škola ekonomická
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2014_Odkulturyzpetne
http://hdl.handle.net/11025/17166
ISSN: 1210-0250
Keywords: kybernetika;historie;zpětná vazba;spřažení člověk-stroj;cyberspeak
Keywords in different language: cybernetics;history;feedback;man-machine coupling;cyberspeak
Abstract: Cílem článku je v historickém kontextu analyzovat základy, na nichž stojí dnešní vědní obor kybernetika, a nabídnout takovou defi nici kybernetiky, která by odpovídala jak jejím původním kořenům, tak i aktuální institucionalizované vědeckovýzkumné a vývojové praxi. Článek klade důraz na hluboce zakořeněnou inženýrskou motivaci kybernetiky, kybernetickou metaforu člověk-stroj, na spřažení mezi člověkem a strojem a na kybernetiku jako diskurzivní praktiku. Historický kontext je zaměřen na rané období americké kybernetiky a proto- kybernetiky.
Abstract in different language: The aim of this article is to analyse in historical context the foundations of contemporary cybernetics and to off er such a defi nition of cybernetics that corresponds both with cybernetics’ original roots as well as its actual institutionalised research and development form. Th e article stresses deeply rooted engineering motivation of cybernetics, cybernetical man-machine metaphor, man-machine coupling and cybernetics as a discursive practice. Th e historical context is focused on the early period of American cybernetics and proto-cybernetics.
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2014_Odkulturyzpetne.pdfPlný text1,79 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.