Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: Influence of surroundings on a specific company
Authors: Musil, David
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18514
Keywords: okolí podniku;marketingový mix;finanční analýza;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: surroundings of company;marketing mix;finance analysis;porter's five forces model;swot analysis
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zkoumání vlivu okolí podniku na konkrétní podnik. V průběhu práce dochází k prolínání teoretického zpracování dané problematiky s následným uvedením praktického použití na vybraný podnik. První část práce je věnována představení podniku a jeho činnosti. Následuje analýza vnitřního okolí podniku, která je mimo jiné zastoupena finanční analýzou či marketingovým mixem. Další část pojednává o rozboru vnějšího okolí, kde je nejprve rozebráno mikrookolí pomocí Porterovy analýzy pěti sil, na čež navazuje analýza makrookolí podniku. Ve čtvrté části dochází ke zhodnocení jednotlivých vlivů za pomoci SWOT analýzy. Na závěr celé práce jsou představeny návrhy opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis analyzes the influence of the surroundings on a company behavior. Throughout the bachelor thesis, the theoretical side of the problem is being examined and connected with a practical part of an implementation on a particular firm. The first part examines the introduction of the chosen firm and its behavior in the market. Following analysis is dedicated to internal environment of the firm which uses financial analysis, marketing mix and others. Next part examines the external environment, which is analyzed first on the micro environment by using the Porter's model, following with the analysis of macro environment. The fourth part leads to evaluation of individual effects using the SWOT analysis. At the end of the thesis proposals are presented to increase the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MUSIL_David.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_musil_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_musil_OP.pdfPosudek oponenta práce597,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-musil_BP.PDFPrůběh obhajoby práce817,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.