Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness analysis of the selected company
Authors: Turek, David
Advisor: Jelínková, Eva
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18534
Keywords: konkurenceschopnost;pest analýza;finanční analýza;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;pest analysis;financial analysis;porter´s model of five competitive forces;swot analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu konkurenceschopnosti společnosti AVE sběrné suroviny, a. s. působící v odvětví odpadního hospodářství. Analýza makroprostředí je provedena pomocí PEST analýzy. V analýze mezoprostředí byl použit Porterův model pěti sil. Analýza mikroprostředí se skládá z finanční analýzy, benchmarkingu a následné SWOT analýzy. V závěru práce je provedena predikce vývoje oboru činnosti podniku a poté jsou podány návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of the competitiveness of the company AVE sběrné suroviny, a. s. operating in the waste management. The PEST analysis is used for analyzing the macro environment. The Porter's model of five competitive forces is used for analyzing the mezo environment. The analysis of the micro environment is consist of the financial analysis, the benchmarking and the SWOT analysis. At the end, the prediction of development company's activity is made and suggestions for improve the company competitiveness are put forward.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Turek_David.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_turek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_turek_OP.pdfPosudek oponenta práce574,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-turek_BP.PDFPrůběh obhajoby práce780,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.