Title: Metodika eliminace plýtvání v oblasti kontrolních činností sériové výroby
Other Titles: Methodology of Waste Elimination in the Field of Inspectional Activities within Serial Production
Authors: Němec, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20701
Keywords: metodika;proces;procesní řízení;výroba;kontrola;štíhlost
Keywords in different language: methodology;process;process management;production;quality check;slimness
Abstract: Disertační práce je zaměřena na oblast podnikových procesů, konkrétně na procesy sériové výroby v automobilovém průmyslu. Hlavní důraz je kladen na procesy hlavní, což jsou procesy, které přidávají hodnotu. Práce pojednává o principech procesního řízení, na které navazuje část zabývající se principy organizace a řízení výroby. Následně je detailně pojednáno o nástrojích a metodách štíhlého myšlení, které představuje moderní trend v oblasti výrobních procesů. Cílem disertační práce je návrh obecné metodiky pro zeštíhlení výrobních procesů na základě eliminace plýtvání ve formě nadbytečných kontrolních činností. Tato metodika bude založena na stanovení indexu štíhlosti (tj. míry nasazení kontrolních činností) a následné implementaci zásad procesního řízení výrobních procesů. Následovat bude eliminace nadbytečných kontrolních a dalších neproduktivních činností integrovaných do interních procesů při dodržení požadované úrovně kvality. Navržená metodika bude použitelná pro výrobní a montážní podniky působící v oboru strojírenství, zejména zabývající se sériovou výrobou v automobilovém průmyslu.
Abstract in different language: This dissertation focuses on internal company processes with specific accent on series production within automotive industry. The special emphasis is put on main processes i.e. value-adding processes. The dissertation further deals with process management principles followed with organization and management rules. Next part of the dissertation is dedicated to detailed description of lean thinking methods and tools representing modern trend in the field of manufacturing process management. The goal of this dissertation is to develop a universal methodology for streamlining of manufacturing processes by means of elimination of waste hidden in manufacturing processes in form of redundant inspectional activities. This methodology will be based on slimness index' determination (i.e. level of inspectional activities' deployment) with subsequent implementation of manufacturing process management rules. The next step will be elimination or reduction of redundant inspectional or other non-productive activities integrated into internal manufacturing processes. However, the requested level of quality must be secured. This above mentioned methodology will be applicable on manufacturing and assembly operations doing business within machinery branch in particular on those dealing with series production within automotive industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace komplet 14.04.2015.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Nemec.pdfPosudek vedoucího práce50,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Nemec.pdfPosudek oponenta práce529,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce591,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.