Title: Projekt implementace střednědobého strategického plánu organizace
Other Titles: Project of Middle-Term Strategic Plan Implementation in an Organization
Authors: Bittner, Libor
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23196
Keywords: analýza;cíl;implementace;plán;proces;strategie
Keywords in different language: analysis;target;implementation;plan;process;strategy
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na projekt implementace střednědobého strategického plánu organizace Asavet, a. s. zpracovávající živočišný odpad. V diplomové práci se prolínají teoretické části s praktickými v logických souvislostech. V úvodu práce je představena společnost, její historický vývoj, současné postavení, výrobky a služby. V následující části je specifikován střednědobý strategický plán, na nějž navazuje analýza prostředí. V následujícím kroku je vybrána optimální strategie vedoucí k naplnění plánu. Dále je provedena korekce strategických plánů a jejich rozpracování do plánů krátkodobých. Následuje vypracování finančního plánu respektující zdrojové dispozice organizace. Implementace strategického plánu s ohledem na procesy firmy je vypracována dle postupů metodiky BSC. V předposlední části je zpracována analýza rizik, které ovlivňují interní procesy. V závěru práce je provedeno zhodnocení implementační fáze.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on Project of Middle Term Strategic Plan Implementation in an Organization ASAVET, a. s. processing animal waste. In this thesis are intertwined theoretical to the practical part in a logical context. In the beginning it is presented to the company, it´s historical development, current status, products and services. The following is specified medium-term strategic plan, followed by an analysis of the environment. The following step is to select the optimal strategy leading to the fulfillment of the plan. Further correction is carried out strategic plans and development plans in the short term. Following preparation of a financial plan that respects resource disposition organization. Implementation of the strategic plan with regard to the processes of the company is prepared according to the procedures BSC methodology. In the penultimate section is an analysis of risks that affect internal processes. In the end, there is an assessment of the implementation phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bittner_Libor.pdfPlný text práce756,14 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bittner_VP.pdfPosudek vedoucího práce669,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bittren_OP.pdfPosudek oponenta práce31,64 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bittner.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.