Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNosková, Marta
dc.contributor.refereeBeck Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.refereeSucháček Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-11-25
dc.date.accessioned2017-02-21T08:22:09Z
dc.date.available2014-3-30
dc.date.available2017-02-21T08:22:09Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-8
dc.identifier72525
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23317
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá dopady projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na ekonomický rozvoj Plzeňského kraje. Práce zkoumá nejen vliv na ekonomiku kraje jako celku, ale i vliv na podnikatelské subjekty na území města. Nejprve je představena samotná iniciativa Evropského hlavního města kultury, její cíl a města, která se titulem v předchozích letech pyšnila. Projekty jednotlivých měst jsou zhodnoceny z hlediska vybraných ekonomických ukazatelů (rozpočet, výše investic do kulturní infrastruktury či počty návštěvníků) a tím nastíněny i možné dopady projektu. Tyto ukazatele ale nemohly být považovány za dostatečné pro komplexní hodnocení ekonomických dopadů plzeňského projektu. Za účelem nalezení vhodné metodiky byla proto provedena detailní rešerše a zhodnocení jednotlivých evaluačních zpráv předchozích držitelů titulu a nalezen vhodný nástroj: input-output analýza. Ta byla již v minulosti vyžita výzkumníky v několika případech při hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí či dokonce samotného titulu Evropské hlavní město kultury. Díky input-output analýze je možné odvodit multiplikátory jednotlivých odvětví a posoudit tak rozsah dopadů peněžních prostředků vydaných v souvislosti s projektem Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Input-output analýza je běžně prováděna na základě dat za celou ekonomiku (stát), avšak přínosem této práce je odvození regionálního input-output modelu, díky kterému jsou vypočítány multiplikátory za jednotlivá odvětví Plzeňského kraje a tedy i celkový dopad Evropského hlavního města kultury na ekonomiku Plzeňského kraje. Vypočítané multiplikátory je možné použít za účelem hodnocení ekonomických dopadů jakékoliv události či stavby v regionu nebo použít popsaný postup a přepočítat model pro jiný region. Input-output analýza je velmi všestranná a ve srovnání s pouhým sledováním zvolených indikátorů představuje sofistikovaný nástroj kvantifikace ekonomických dopadů jakékoliv kulturní události. Ač je tato analýza hlavním použitým nástrojem, má svá omezení, a proto byl výzkum doplněn dotazníkovým šetřením mezi podnikatelskými subjekty poskytujícími služby v oblasti cestovního ruchu na území města Plzně a dalšími sekundárními daty.cs
dc.format139 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectevropské hlavní město kulturycs
dc.subjectekonomické dopadycs
dc.subjectehmkcs
dc.subjectregionální input-output modelcs
dc.subjectmultiplikátorycs
dc.titleDopady projektů Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na místní ekonomický rozvojcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPhD thesis deals with the impacts of the Pilsen - European Capital of Culture 2015 project on the economic development of the Pilsen region. The work deals not only with the effects on the economy of the region as a whole, but also with the impact on business entities in the city. First an initiative of the European Capital of Culture, its purpose and previous title holders are introduced. Then projects of individual cities are evaluated in terms of selected economic indicators (budget, investment in cultural infrastructure and visitor numbers) and also the possible impacts of these project are outlined. However, these indicators could not be considered sufficient for a comprehensive assessment of the economic impact of Pilsen project. In order to find an appropriate methodology, detailed research and evaluation of reports dealing with previous title holders was therefore conducted, and a suitable tool, the input-output analysis, was found. Input-output analysis was already used by researchers in several cases, when the economic impacts of cultural events or even of the title European Capital of Culture itself were assessed. Thanks to the input-output analysis, it is possible to derive sector multipliers and assess the extent of the impact of the funds spent on the Pilsen - European Capital of Culture 2015 project. Input-output analysis is normally carried out on the basis of data for the whole economy (state), but the contribution of this work is that regional input-output model was derived and multipliers for each sector of the Pilsen region economy were calculated as well as the overall economic impact of the European capital of culture on the Pilsen region. Multipliers calculated in this work can be used to assess the economic impact of any event or facility in the region or the described procedure can be used and the model can be recalculated for a different region. Input-output analysis is universal tool and in comparison with the simple observation of selected indicators represents a sophisticated tool to quantify the economic impact of any cultural event. Although this analysis is the main tool used in this work, it has its limitations, and therefore the research also includes results of questionnaire survey amongst business entities providing services for tourism in the city of Pilsen and other secondary data.en
dc.subject.translatedeuropean capital of cultureen
dc.subject.translatedeconomic impactsen
dc.subject.translatedecocen
dc.subject.translatedregional input-output modelen
dc.subject.translatedmultipliersen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oponentni posudek DisP Marty Noskove - doc. Suchacek.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - doc. Beck.pdfPosudek oponenta práce881,29 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DisP - Marta Noskova.pdfPrůběh obhajoby práce876,33 kBAdobe PDFView/Open
dis_prace_Slehoferova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.