Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMarytová, Anna
dc.contributor.refereeJermář Milan, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:26Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:23:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier67375
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23400
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Předložená práce byla zpracována na podnik České lupkové závody, a.s., který se zabývá především těžbou a zpracováním lupku a kaolínu. Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část této práce obsahuje teoretické poznatky o okolí podniku. Druhá část je věnována teoretickému výkladu finanční analýzy podniku. V následující třetí části jsou rozebrány vybrané analýzy okolí, jedná se o PESTLE analýzu, Porterovu analýzu pěti sil a SWOT analýzu. Ve Čtvrté části se nachází charakteristika zvoleného podniku, ve které je zahrnuta finanční analýza vybraného podniku. V páté části jsou analyzovány vlivy mikrookolí a makrookolí vybraného podniku pomocí PESTLE analýzy a Porterovy analýzy pěti sil. Šestá část obsahuje vyhodnocení vlivů okolí vybraného podniku, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. Poslední část této práce je věnována návrhům a opatřením ke zvýšení konkurenceschopnosti vybraného podniku, které vyplývají z provedené SWOT analýzy.cs
dc.format80 s. (120 826 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectpestle analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleVliv okolí podniku na konkrétní podnikcs
dc.title.alternativeInfluence of Surroundings on a Specific Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the Bachelor thesis is the influence of surroundings on a specific company. The submitted work was elaborated the enterprise named České lupkové závody, a.s., which primarily deals with mining and processing shale and kaolin. The Bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The first part of the work contains theoretical knowledge about a company environment. The second part is devoted to the theoretical explanation of the financial analysis of the company. The third part deals with a few selected analysis of the environment, namely PESTLE analyses, Porter´s five forces analysis and SWOT analysis. The fourth part describes the characteristic of the company which includes the selected company´s financial analysis. The fifth part analyses the influence of the micro and macro environment on the chosen company with the help of PESTLE and Porter´s five forces analysis. The sixth part contains the result of the influence of the environment on the chosen company which is summarized with the help of SWOT analysis. The last part of this work describes measures to improve the competitive ability of the chosen company. The measures follow from the conclusions of the SWOT analysis.en
dc.subject.translatedcompany surroundingsen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedporter´s five forces analysisen
dc.subject.translatedpestle analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marytova_Anna.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_Marytova_OP.pdfPosudek oponenta práce623,16 kBAdobe PDFView/Open
BP_Marytova_VP.pdfPosudek vedoucího práce639,44 kBAdobe PDFView/Open
BP_Marytova.PDFPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.