Title: K možnostem oborové a mezioborové integrace ve výuce HV na gymnáziu (dle RVP)
Other Titles: To possibilities of departmental and transdisciplinary integration in the Musical appreciation at the gymnasium (according to RVP)
Authors: Šedivý, Jakub
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2473
Keywords: integrace;integrace ve výuce;jednooborová integrace;polyestetická integrace;RVP;průřezová témata;mezioborové vztahy;Jakub Jan Ryba;Církevní gymnázium v Plzni;projektová výuka;projekt Mohlo by tu být i líp;projekt Po stopách hudebních skladatelů v Západních Čechách;projekt Integrace předmětů;projekt Silní bez násilí;Gen Rosso;muzikál Streetlight
Keywords in different language: integration;integration in education;interdisciplinary integration;polyaesthetic integrtaion;RVP;cross-section topics;interdisciplinary relationships;Jakub Jan Ryba;Church grammar school in Pilsen;teaching through projects;project It could be better;project Following composers in West Bohemia;project of Subjects integration;project Strong without violence;Gen Rosso;Streetlight musical
Abstract: Tato diplomová práce ve své první části představuje základní terminologii související se školní integrací. Zabývá se hlavně integrací ve výuce a představuje hlavní dvě možnosti integrace ? integraci jednooborovou/interdisciplinární a integraci víceoborovou/multidisciplinární. V další části tato práce představuje komparaci integrace ve školství konce 19. století a na začátku století 21. V kapitole 3.1 jsou představeny argumenty dokládající prvky integrace již v době školských reforem Marie Terezie, a to na příkladu pedagogické praxe skladatele - učitele J. J. Ryby. Další část představuje analýzu požadavků na současnou výuku v dokumentu Rámcový vzdělávací program - v jakých významech a jak je apelováno na integraci a jaké jsou možnosti její realizace v průběhu školního roku. V praktické části se prezentují čtyři vybrané projekty realizované Církevním gymnáziem a usazené do prostředí jejich realizace. U každého projektu byly sledovány jejich cíle, cílové skupiny, způsoby prezentace a propagace (směrem ke kolegům učitelům, studentům i veřejnosti), průběh projektu a především uplatnění integrace. Projekty jsou představeny jako praktický návod případnému zájemci o realizaci těchto nebo podobných projektů na své škole, a z tohoto důvodů jsou připojeny rady a varování před možnými organizačními riziky.
Abstract in different language: In the first part, this diploma work presents the basic terminology related to the integration in education at schools. It deals mainly with the integration in teaching and shows two main ways of integration ? interdisciplinary and multidisciplinary. In the next part there is comparison of integration in 19th and 20th century. In chapter 3.1 there are arguments proving aspects of integration from the times of Marie Terezie, for example in the pedagogical work of the composer and teacher J.J.Ryba. Another part summarizes analysis of requirements on the present education in Rámcový vzdělávací program- especially in which situations and using which methods integration is needed and what possibilities there are for its realization during the school year. The practical part presents four projects realized at Církevní gymnázium Plzeň. The goals, target groups, ways of presentation and advertisement (towards the colleagues, teachers, students and public), progress and especially integration has been observed in each of them. Projects are given as a practical guide for people interested in further realization of these projects. Therefore there are also plenty of advice and warnings to avoid some organizational risks or dangers. Integration in education is a very current topic which should be developed and spread in different forms at different types of schools. The described projects should be used at as many schools as possible.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub Sedivy.pdfPlný text práce11,33 MBAdobe PDFView/Open
sedivy_posudek_DP_vedouci_liskova.pdfPosudek vedoucího práce522,65 kBAdobe PDFView/Open
sedivy_posudek_DP_oponent_mandysova.pdfPosudek oponenta práce481,58 kBAdobe PDFView/Open
sedivy_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce493,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.