Název: Využití kinematických úloh pro řízení robotického systému
Další názvy: Using kinematic task for robotic system control
Autoři: Kopřiva, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Oponent: Fořt, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2763
Klíčová slova: robotika;kinematika;robotický systém;SSC-32;AL5A;snímač;AS5043;Eagle;matice;MATLAB;Denavit-Hartenbergovy principy
Klíčová slova v dalším jazyce: robotics;kinematics;robotic system;SSC-32;AL5A;sensor;AS5043;Eagle;matrix;MATLAB;Denavit-Hartenberg parametres
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled pro oblast robotiky a jejího rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku. Seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a naprogramování jeho ovládání. Při programování řídící jednotky bylo využito goniometrických funkcí pro výpočet úhlů pro dané servomechanismy. Dále jsou pro model vytvořené matice pro rotační a translační posuv. Závěrem je nastíněn návrh rozšíření o čidlo pro snímání poloh servomechanismů.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion programming and its control. The trigonometric functions of angles for the servo were used during programming. Matrixes for rotational and translational shift were generated for model. Finally, design for extending sensor for sensing servo is outlined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lukas_Kopriva_E08B0075P.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040767_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.