Title: Využití kinematických úloh pro řízení robotického systému
Other Titles: Using kinematic task for robotic system control
Authors: Kopřiva, Lukáš
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2763
Keywords: robotika;kinematika;robotický systém;SSC-32;AL5A;snímač;AS5043;Eagle;matice;MATLAB;Denavit-Hartenbergovy principy
Keywords in different language: robotics;kinematics;robotic system;SSC-32;AL5A;sensor;AS5043;Eagle;matrix;MATLAB;Denavit-Hartenberg parametres
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled pro oblast robotiky a jejího rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku. Seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a naprogramování jeho ovládání. Při programování řídící jednotky bylo využito goniometrických funkcí pro výpočet úhlů pro dané servomechanismy. Dále jsou pro model vytvořené matice pro rotační a translační posuv. Závěrem je nastíněn návrh rozšíření o čidlo pro snímání poloh servomechanismů.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion programming and its control. The trigonometric functions of angles for the servo were used during programming. Matrixes for rotational and translational shift were generated for model. Finally, design for extending sensor for sensing servo is outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kopriva_E08B0075P.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
040767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,36 kBAdobe PDFView/Open
040767_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,85 kBAdobe PDFView/Open
040767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.