Title: Řízení údržby s ohledem na hospodárnost
Authors: Kamaryt, Tomáš
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28408
Keywords: údržba;průmyslové inženýrství;životní cyklus produktu;standard;total productive maintenance;metodika;multikriteriální hodnocení;lean
Keywords in different language: maintenance;industrial engineering;product life cycle management;standards;total productive maintenance;methodics;multi criteria analysis;lean
Abstract: Disertační práce se zabývá hodnocením systému řízení údržby a způsoby jak jej zlepšit. V práci je podrobně rozebrána problematika řízení údržby, která je začleněna v rámci Product Life Cycle Managementu. Přehled současného stavu problematiky dále obsahuje teoretická východiska v oblastech řízení nákladů, logistiky, metod štíhlé výroby a průmyslového inženýrství, potřebných pro splnění hlavního cíle práce návrhu metodiky hodnocení systému řízení údržby. Metodika je stavěna na principech Kaizenu, obsahuje dvě hlavní části (analytickou a prováděcí), které lze periodicky provádět až k docílení optimálního stavu dílčích oblastí řízení údržby. Práce končí ověřením navrženého způsobu hodnocení a přínosy, které práce poskytuje jak v teoretické rovině, tak v oblasti praktického využití metodiky v průmyslových podnicích.
Abstract in different language: Dissertation deals with evaluation of maintenance management system and ways how to improve it in key areas. There is clearly explained the issue of maintenance management in the dissertation. The maintenance is integrated within the product life cycle management in the thesis. The thesis also includes the theoretical background in the areas of cost management, logistics, lean management and industrial engineering, needed to meet the main goal of the work The design of the maintenance management methodology with regards to the thriftiness. The methodology is built on the principles of Kaizen and contains two main parts (analytical and implementing). Both parts can be periodically performed and improved to achieve the optimal state of partial areas of maintenance management. The work ends verifying the proposed methodic of evaluating the state of the business and the benefits that thesis provides in the theory and in practical use of the methodology in industrial enterprises as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tkamaryt_Rizeni udrzby s ohledem na hospodarnost.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Kamaryt.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kamaryt.pdfPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kamaryt.pdfPrůběh obhajoby práce592,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.