Title: Translation of a text from the field of human resources with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of a text from the field of human resources with a commentary and glossary
Authors: Potůčková, Petra
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31439
Keywords: lidské zdroje;hr;překlad;pracovní síla;zaměstnanci;analýza;vedoucí;komentář;glosář;manager
Keywords in different language: human resources;hr;translation;workforce;analysis;leader;commentary;glossary;manager
Abstract: Bakalářská práce se zabývá překladem textů z oblasti lidských zdrojů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena teorie překladu a je vysvětlen pojem překlad, překladatelské procedury a metody, úloha překladatele a funkční styly. Praktická část se skládá z překladu z anglického do českého jazyka, komentáře k překladu, ve kterém jsou vysvětleny různé gramatické a lexikální jevy, a glosáře, ve kterém je přeložena vybraná terminologie a klíčové výrazy.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with translation of texts from the field of human resources. The thesis is divided into two main parts - the theoretical and the practical part. In the theoretical part, there is introduced a theory of translation, which include translation as a term, translation procedures and methods, tasks of a translator and functional styles. The practical part consists of translation from the English language into Czech, commentary to translation, in which there are explained different grammatical and lexical phenomena, and glossary, in which there are translated choosen terminology and key words.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra-Potuckova.pdfPlný text práce856,02 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce496,57 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce432,39 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce262,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.