Title: K možnostem využití programu MuseScore ve výuce hudebně naukových poznatků na 2. stupni ZŠ a v ZUŠ
Other Titles: On possible use of the program MuseScore in music theory lessons in lower secondary nad music schools
Authors: Tumpach, Jan
Advisor: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Referee: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32043
Keywords: notační program;hudební program;počítač;musescore;sibelius;hudební nauka;základní škola;hudební výchova;rvp;švp
Keywords in different language: notation program;music software;computer;musescore;sibelius;musical theory;elementary school;music education
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití notačního hudebního programu MuseScore při výuce hudebně-teoretických poznatků. Je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá představením technických možností, jež program MuseScore nabízí, zejména však na funkce související s využitím MuseScore ve výuce. Ve druhé části je představen aktuální legislativní systém základního a základního uměleckého vzdělávání České republiky, tedy zejména RVP pro základní a pro základní umělecké vzdělávání. Obsah těchto RVP je pak posuzován z hlediska jeho souvislostí s tématem práce. Ve třetí části práce jsou představována a analyzována vybraná témata ze současných učebnic hudební výchovy a hudební nauky. Tato témata jsou doplňována o ukázky možnosti jejich zpracování pomocí MuseScore včetně popisu jejich možné aplikace do výuky. Čtvrtá část práce prezentuje průběh a výsledky zkušební výuky realizované z důvodu ověření možnosti reálného uplatnění MuseScore též ve výuce běžné HV na 2. stupni ZŠ. Součástí práce jsou také grafy, které sumarizují výsledky z dotazníků, v nichž žáci zapojení do zkušebních hodin vyjadřovali své názory na výuku pomocí MuseScore. Práce může být zdrojem inspirace a zároveň metodickým prostředkem pro pedagogy, kteří zvažují zapojení notačního programu do výuky hudební výchovy nebo hudební nauky.
Abstract in different language: The diploma thesis is aimed at the possibilities of the use of the notation software MuseScore in the teaching of the theory of music. The thesis is divided in to four parts. The first part deals with the introduction of technical possibilities offered by the MuseScore software, especially those functions relating to the use of the MuseScore in the lessons. In the second part, the topical frame of legislation of the primary and music education of the Czech Republic is introduced, namely the Framework Education Programme for the primary and music education. The contents of these framework education programmes are assessed from the point of the aim of the thesis. In the third part of the thesis, chosen topics form topical textbooks of music education and music theory are introduced and analysed. These topics are then supplemented with examples of possible presentation with the help of the MuseScore, including the description of the possible application in the lessons. The fourth part of the thesis presents the process and the results of experimental lessons carried out for the verification of the possible and real use of the MuseScore in the lessons. One part of the thesis are also graphs that summarize the results of surveys in which students, who took part in the experimental lessons, expressed their opinion of the use of the MuseScore. The thesis can be inspiration and also a methodological guide for teachers who consider the use of the notation software in the lessons of music or the music theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tumpach_2018.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Tumpach_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Tumpach.pdfPrůběh obhajoby práce266,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.