Title: Rozpoznávání pojmenovaných entit pomocí neuronových sítí
Other Titles: Named Entity Recognition using Neural Networks
Authors: Matas, Martin
Advisor: Konkol Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Lenc Ladislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32278
Keywords: rozpoznávání pojmenovaných entit;strojové učení;neuronové sítě
Keywords in different language: named entity recognition;machine learning;neural network
Abstract: Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha extrakce informací. Jejím cílem je rozpoznání slov ve větě se speciálním významem, např. osoby, organizace, místa atd. Rozpoznávání pojmenovaných entit se často využívá při automatickém odpovídání na otázky. Cílem této práce je prozkoumat metody používané pro rozpoznávání pojmenovaných entit, jednu z nich vybrat a společně s množinou příznaků zvolené řešení implementovat. Následně otestovat úspěšnost na standardních datech a zhodnotit dosažené výsledky.
Abstract in different language: Named Entity Recognition is a subtask of information extraction. Its goal is to recognize words with special meaning in a sentence, such as names of people, organizations, places, etc. Named Entity Recognition is often used to automatically answer questions. The aim of this work is to explore methods used for the Named Entity Recognition, to choose one of them and together with the set of features implement the choosen solution. Subsequently test the success on standard data and evaluate the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Matas.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
A15B0089P posudek.pdfPosudek oponenta práce282,04 kBAdobe PDFView/Open
A15B0089P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce339,5 kBAdobe PDFView/Open
A15B0089P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce95,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.