Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of Competition Ability of the Selected Company
Authors: Strádalová, Vendula
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32539
Keywords: konkurence;strategická analýza;porterova analýza;pest analýza;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competition;strategic analysis;porter analysis;pest analysis;financial analysis;swot analysis
Abstract: Předmětem bakalářské práce je provedení analýzy konkurenceschopnosti vybraného podniku s použitím známých metod strategické analýzy. K analýze konkurenceschopnosti byla zvolila společnost Stauner palet s.r.o.. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a definice spojené s konkurenceschopností a strategickou analýzou. Ve druhé části práce je provedena analýza vybraného podniku za pomoci metod popsaných v teoretické části. Při samotné analýze konkurenceschopnosti vybraného podniku jsou použity metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, např. PEST analýza, Porterův model pěti sil a finanční analýza s pomocí vybraných finančních ukazatelů. Výsledky těchto analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze. Ze závěrů SWOT analýzy jsou formulovány strategie, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: Subject of this Bachelor thesis is the analysis of an enterprise using approved methods of strategic analysis. The underlying enterprise for the analysis is the stauner palet s.r.o.. The paper is structured in two parts. The first part contains a description of the theory, while the second part provides a practical application on the selected enterprise using the methods described in the first part. Analysis of competitiveness to the selected enterprise contains the approach of internal and external environment analysis, PEST analysis, Porter's model of the five forces and financial analysis using selected financial indicators. Based on the results of the SWOT analysis the thesis concludes with a guidance of strategic possibilities to increase the competitiveness of the underlying enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza_konkurenceschopnosti_vybraneho_podniku.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Stradalova_OP.pdfPosudek oponenta práce651,78 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce630,25 kBAdobe PDFView/Open
Stradalova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce139,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.