Title: Studenti vysokých škol a jejich představy o vlastní biografii
Other Titles: Students of Universities and their Ideas about their Biography
Authors: Vovsová, Kateřina
Advisor: Hošková, Lucie
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3280
Keywords: životní plány;postoj;vzdělání;zaměstnání;partnerský život;manželství;rodičovství;gender
Keywords in different language: life plans;attitude;education;employment;partnership life;marriage;parenthood;gender
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na představy studentů vysokých škol humanitního směru o jejich budoucím životě. Hlavním cílem bylo zjistit, jak si mladí lidé představují svůj život, jaké mají plány a čeho by chtěli dosáhnout. Pro svůj výzkum jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které jsem provedla celkem s 16 jedinci. Zaměřovala jsem se hlavně na vzdělání, kterého by studenti chtěli dosáhnout a na zaměstnání, které by jednou chtěli vykonávat. Dalším tématem byl partnerský život, kdy jsem se zajímala o výběr partnera, společné bydlení, manželství a rodičovství. Poslední okruh otázek se zaměřoval na genderovou strukturu ve veřejné i soukromé sféře.
Abstract in different language: This work is focused on university students from humanities are and their ideas about future life. The main aim was to determine how young people imagine their lives, what their plans and what they would like to achieve. For my research I choose semi-structured interviews that I conducted with 16 individuals in total. I focused mainly on education, what students would like to achieve and the job that one would like to perform. Another thema was the partnership life that I was interested in selecting a partner, living together, marriage and parenthood. The last set of questions focused on the gender structure of public and private sphere.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovsova_BP_2012.pdfPlný text práce406,79 kBAdobe PDFView/Open
Vovsova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce44,13 kBAdobe PDFView/Open
Katerina Vovsova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
vovsova.PDFPrůběh obhajoby práce189,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.