Title: Analýza finančního hospodaření Kongresového centra Praha
Other Titles: Analysis of financial management of the Prague Congress Center
Authors: Matulková, Veronika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33147
Keywords: finanční analýza;uživatelé finanční analýzy;poměrové ukazatele;rozdílové ukazatele;absolutní ukazatele;bankrotní a bonitní modely;podnikatelský projekt;videomapping
Keywords in different language: financial analysis;financial analysis users;ratios;difference indicators;absolute indicators;bankruptcy and creditworthy models;business project;videomapping
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analyzování finančního hospodaření Kongresového centra Praha, hodnocení získaných výsledků a navrhnutí opatření ke zlepšení finanční situace. V řešení bylo použito horizontální a vertikální analýzy, poměrových, rozdílových a absolutních ukazatelů finanční analýzy a bankrotních a bonitních modelů výpočtu. Data jsem zpracovávala pomocí výročních zpráv zmíněného podniku. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že podnik se již zcela zotavil z finančních problémů z předešlých let, v současné době se nenachází ve finanční tísni a nyní velmi dobře hospodaří. Na základě zjištěných údajů je možné doporučit videomapping, který by stále větší měrou zdokonaloval finanční situaci podniku. Hlavní přínos práce se zakládá na analýze studií o finanční analýze, jejích uživatelů, ukazatelích finanční analýzy a porovnání podniku s konkurencí. Přínos praktické části práce spočívá v průzkumu a následnému vyvození poznatků o finančním hospodaření a vytvoření podnikatelského projektu.
Abstract in different language: Presented work is focused on the analysis of financial management of the Prague Congress Centre, evaluation of the obtained results and suggestions on how to improve the financial situation. In the solution were used horizontal and vertical analysis, proportional, differential and absolute indicators of financial analysis and bankruptcy and creditworthiness calculation models. I processed the data by analyzing annual reports of the mentioned company. By my research I found out the company had recovered from its financial troubles it had been facing to. In presence the company has very good economic results and is not in any financial distress. Based on the obtained information there is a possibility to suggest a videomapping, which would improve the financial situation even more. The main benefit of this work is based on analysis of studies about financial analysis, its users, indicators of financial analysis and comparison with competitors. The benefit of the practical part of this work rests on research and following analyzing of the obtained information about financial economy and creating a business project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Matulkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
BP_Matulkova_OP.pdfPosudek oponenta práce513,09 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matulkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce354,32 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matulkova.pdfPrůběh obhajoby práce98,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.