Title: Sumarizace doporučení v oblasti pohybové aktivity jako jednoho z aspektů zdraví pro populaci střední dospělosti
Other Titles: Recommendation summary for physical activities as one of middle age population health aspects
Authors: Hric, Karel
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Novák Jaroslav, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33189
Keywords: pohybová aktivita;zdraví;střední věk;intenzita zatížení;civilizační choroby
Keywords in different language: physical activity;health;middle age;load intensity;civilization diseases
Abstract: Pohybová aktivita, resp. inaktivita je významným činitelem zdraví. Nedostatek pohybu je celospolečenský problém, který se výrazně podílí na nárůstu tzv. civilizačních chorob a obezity. Rozdíl v nemocnosti a úmrtnosti u kardiovaskulárních onemocnění je u aktivních lidí oproti pasivním více než 30 %. I tento fakt je jedním z důvodů k vydávání národních doporučení k pohybové aktivitě. Z patnácti zkoumaných doporučení byla vytvořena přehledná tabulka, z níž byl výpočtem pro osoby ve věku 3050 let vyvozen tento průměr doporučení k PA: MPA = 214 minut týdně nebo VPA = 112 minut týdně. V této doporučené PA by mělo být 2x týdně zahrnuto posilování všech hlavních svalových skupin. PA by měla být vykonávána minimálně 5 dní v týdnu. Délka cvičební jednotky by měla dosáhnout minimálně 10 minut, optimálně 25 až 30 minut. Pro osoby s nadváhou či obezitou se pak doporučuje prodloužení PA na minimálně 40 min. soustavného pohybu, optimálně 6090 min. cvičení o střední intenzitě MPA, minimálně 5x týdně. Cvičení o vysoké intenzitě VPA se těmto osobám nedoporučuje. Výkonnost jednotlivce je zásadním kritériem pro určení střední (MPA) nebo vysoké (VPA) intenzity pohybu. Pro zdravotní účinek PA je žádoucí, aby s rostoucí výkonností rostla úměrně k tomu i intenzita pohybové aktivity. Způsoby zjišťování, měření aktuální výkonnosti a tabulky intenzity vybraných pohybových aktivit jsou proto nedílnou součástí této práce.
Abstract in different language: Physical activity, resp. inactivity is an important factor in health. Lack of movement is a societal problem that has a significant impact on the growth of so-called civilization diseases and obesity. The difference in morbidity and mortality in cardiovascular disease is more than 30 % in active people compared to passive! This fact is one of the reasons for issuing national recommendations for physical activity. From the fifteen recommendations examined, a table was created, from which the average for PA aged 30-50 years was calculated: MPA = 214 minutes per week or VPA = 112 minutes per week. In this recommended PA, reinforcement of all significant major muscle groups should be included twice a week. PA should be performed at least 5 days a week. The duration of the exercise unit should be at least 10 minutes, preferably 25 to 30 minutes. For overweight or obesity, it is recommended to extend PA for at least 40 minutes continuous movement, optimally 60-90 minutes medium intensity exercise (MPA), at least 5 times a week. High intensity exercise (VPA) is not recommended for these people. Individual performance is an essential criterion for determining the mean, MPA or high VPA intensity of motion. For the health effect of PA, it is desirable that with increasing performance, the intensity of movement activity increases proportionally. The methods of detection, measurement of actual performance and intensity table of selected physical activities are therefore an integral part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Final.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
Hric Karel - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,31 kBAdobe PDFView/Open
Hric Karel - OP.pdfPosudek oponenta práce128,51 kBAdobe PDFView/Open
Hric Karel.pdfPrůběh obhajoby práce70,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.