Title: Eurozóna pro a proti
Other Titles: Eurozone pros and cons
Authors: Charvátová, Jana
Advisor: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33413
Keywords: eurozóna;euro;konvergenční kritéria;podniky
Keywords in different language: eurozone;euro;convergence criteria;businesses
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je Eurozóna, její klady a zápory. Hlavním cílem této práce je shrnout důvody pro a proti zavedení společné měny. Úvod práce tvoří vymezení pojmu eurozóna spolu s její historií a členskými státy. Na to navazuje objasnění konvergenčních kritérií spolu s výhodami a nevýhodami plynoucích ze vstupu do eurozóny. Navazující část je věnována krizi eurozóny a popisu krize v Řecku. Další kapitola s názvem "Česká republika a euro" objasňuje vývoj konvergenčních kritérií spolu se sladěností a Národním plánem pro zavedení eura. Poslední část je věnována dotazníkovému šetření, které bylo provedeno na vzorku podniků v ČR a jeho cílem bylo zjištění zapojení a připravenosti podniků na euro. Na základě získaných dat a poznatků je sepsán závěr obsahující jednotlivé výstupy.
Abstract in different language: Topics of this thesis are in general pros and cons of the Eurozone. Main objective is to summarize reasons for and against the introduction of common currency. Preliminary of thesis speaks about the definition of Eurozone concept, its history and about member states. This is followed by the clarification of convergence criteria together with the advantages and disadvantages of entering to the Eurozone. Following section deals with crisis of the Eurozone and describes the crisis in Greece. Next chapter, titled "The Czech Republic and the Euro currency", explains the development of convergence criteria along with alignment and the national plan to the introduction of Euro currency. Last part is devoted to the questionnaire survey, which was carried out on a sample of companies in the Czech Republic and its aim to establish the involvement and readiness of companies to the introduction of Euro currency. On the basis of information and gained knowledge, a conclusion is drawn containing the individual outputs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Charvatova_Jana.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Charvatova_v.pdfPosudek vedoucího práce515,12 kBAdobe PDFView/Open
Charvatova_o.pdfPosudek oponenta práce880,55 kBAdobe PDFView/Open
Charvatova_p.pdfPrůběh obhajoby práce234,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.