Title: Kritická místa ve výuce fyziky na ZŠ: úvod do problematiky a možnosti výzkumu
Other Titles: Critical spots in physics education in lower-secondary schools: introduction into discussion and research options
Authors: Kohout, Jiří
Mollerová, Marie
Masopust, Pavel
Feřt, Lukáš
Kéhar, Ota
Slavík, Jan
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 26-34.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-4_Kohout-Mollerova--web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33904
ISSN: 1804-8366
Keywords: kritická místa kurikula;klíčová místa kurikula;didaktika fyziky;instrumentální realismus;konceptuální fyzika;hyerarchie konceptů;evidence-based design;mushrooms;excursion
Keywords in different language: critical spots of curriculum;curriculum focal points;physics education research;entity realism;conceptual physics;hierarchy of concepts;evidence-based design
Abstract: Předkládaná teoretická studie reprezentuje úvod do problematiky kritických míst kurikula ve fyzice na základní škole. Je představeno filozoficko-metodologické zázemí plánovaného empirického výzkumu a provedena jeho diskuze v kontextu obecné didaktiky a didaktiky fyziky. Z filozofického pohledu se opíráme o instrumentální realismus reprezentovaný v českém prostředí Ladislavem Kvaszem. Metodologicky poté stavíme na konceptuální fyzice reprezentující jeden z nejčastějších přístupů v současné didaktice fyziky. Je prezentován odhad typologie kritických míst kurikula založený na hierarchizaci konceptů ve fyzice zahrnující klíčové, substantivní, organizační a aplikační koncepty. Plánovaný empirický výzkum je poté odvozen z této typologie a bude zahrnovat polostrukturované rozhovory s učiteli fyziky, analýzu kurikulárních dokumentů a vnějšího prostředí, a rovněž rozbor výsledků českých žáků v mezinárodním srovnání TIMSS. Je uveden evidence-based přístup k přípravě nových vzdělávacích materiálů a detailně diskutován jeho potenciál. Jako celek tato studie představuje první krok směrem k systematickému výzkumu zaměřujícímu se na dosud prakticky nestudovanou oblast kritických a klíčových míst kurikula.
Abstract in different language: The presented theoretical study represents an introduction into the topic of critical spots of physics curriculum in lower- secondary schools. The philosophical-methodological background of planned empirical research is provided and discussed in context of general didactics and physics education research. From the philosophical point of view, the research is based on entity (instrumental) realism personified in Czech environment by Ladislav Kvasz. Methodologically, we build on conceptual physics which represents one of the most popular approaches in current physics education research. An estimated typology of critical spots is presented based on hierarchy of concepts in physics involving crosscutting, substantive, organizational and applied concepts. The planned empirical research is derived from the typology and will comprise of semi- structured interviews with experienced physics teachers, an analysis of curriculum documents and environmental analysis, and detailed discussion of results of the Czech pupils in the international comparison TIMSS. Based on the results of this research, we will create new evidence- based educational materials. Potential of these materials is thoroughly discussed. As a whole, this study constitutes first step towards a systematical research focused on understudied area of critical spots and curriculum focal points in physics education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-4_Kohout-Mollerova--web.pdfPlný text401,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.