Title: Odpovědné veřejné zadávání
Other Titles: Responsible public procurement
Authors: Burešová, Kateřina
Citation: BUREŠOVÁ, K. Odpovědné veřejné zadávání. Studia iuridica Cassoviensia, 2019, roč. 7, č. 2, s. 22-30. ISSN 1339-3995.
Issue Date: 2019
Publisher: UPJS
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35577
ISSN: 1339-3995
Keywords: veřejné zadávání;odpovědné veřejné zadávání;udržitelné veřejné zadávání
Keywords in different language: public procurement;responsible public procurement;sustainable public procurement
Abstract: V minulosti se veřejné zadávání stalo nástrojem politiky státu, jehož prostřednictvím se realizovala podpora určitých odvětví, výrobků nebo skupin podnikatelů. Taková pomoc často směřovala do vybraných lokalit. Trendem současného veřejného zadávání je rovněž podpora, která však není namířena přímo. Podporuje se skupina obyvatel, výrobky nebo služby. Nejsou nikterak spojeny s konkrétními dodavateli nebo lokalitou, ale zohledňují se jejich aspekty považované za podpory vhodné. U lidí je to například uplatnění na trhu práce, zapojení do pracovního procesu apod. U výrobků a služeb pak vlastnosti, způsob výroby, použité materiály, životní cyklus atp.
Abstract in different language: In the past, public procurement has become a government policy tool through which support has been given to certain sectors, products or groups of entrepreneurs. Such support often directed to selected regions. The current public procurement trend is also supportive, but not directly targeted. A group of people, products or services are supported. They are in no way associated with specific suppliers or regions, but their aspects considered appropriate are taken into account. For example, people who might be employed in the labor market, who are involved in the work process, and so on. In the case of products and services, the quality, the method of production, the materials used, the life cycle, and so on.
Rights: Plný text není přístupný.
© UPJS
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3_BURESOVA_Odpovedne_verejne_zadavani.pdf418,6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD