Title: Practical notes for assessing the fatigue life of bodyworks of buses and trolleybuses
Other Titles: Praktické poznámky k posouzení únavové životnosti karoserií autobusů a trolejbusů
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Džugan, Jan
Konopík, Pavel
Citation: KEPKA, M.., KEPKA, M.., DŽUGAN, J.., KONOPÍK, P.. Practical notes for assessing the fatigue life of bodyworks of buses and trolleybuses. In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019. s. 595-603. ISSN 2452-3216.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier Science BV
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85081557096
http://hdl.handle.net/11025/36927
ISSN: 2452-3216
Keywords: karosérie;autobus;trolejbus;životnost;svařované uzly;MBS;FEM;stendová zkouška;tenzometrické měření;historie namáhání;laboratorní únavové zkoušky;výpočet únavové životnosti
Keywords in different language: bodywork;bus;trolleybus;service life;welded nodes;MBS;FEM;stand test;strain gauge measuremet;stress-time history;laboratory fatigue tests;fatigue life calculation
Abstract: When developing a new vehicle, the prescribed fatigue criteria must be met in all important structural nodes of the vehicle bodywork. Maximum stress amplitudes (stress ranges) must be lower than permissible values when the vehicle crosses significant road unevenness. The development stages are: 1) projecting and design of vehicle; 2) investigation of vehicle function sample on test stand; 3) measurement of vehicle prototype. In case the prescribed condition is not fulfilled, it is necessary to recommend a modification of the vehicle bodywork. In any case, it is necessary to know the fatigue properties for various structural and technological variants of the body sections. These properties can be determined in advance by laboratory fatigue tests. The paper describes the assessment of fatigue life in successive phases of vehicle development and presents the results of fatigue tests of several variants of welded nodes used in body constructions.
Při vývoji nového vozidla musí být ve všech důležitých konstrukčních uzlech karoserie vozidla splněna předepsaná únavová kritéria. Maximální amplitudy napětí (rozsahy napětí) musí být nižší než přípustné hodnoty, když vozidlo přejede významné nerovnosti na silnici. Fáze vývoje jsou: 1) projektování a návrh vozidla; 2) zkoumání funkčního vzorku vozidla na zkušebním stendu; 3) měření prototypu vozidla. V případě, že předepsaná podmínka není splněna, je nutné doporučit úpravu karoserie vozidla. V každém případě je nutné znát únavové vlastnosti různých konstrukčních a technologických variant konstrukčních uzlů karosérie. Tyto vlastnosti lze předem stanovit laboratorními únavovými testy. Článek popisuje hodnocení únavové životnosti v postupných fázích vývoje vozidla a představuje výsledky únavových testů několika variant svařovaných uzlů používaných v konstrukcích karoserie.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43927908 Fatigue Design 2019 Kepka Džugan Konopik.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD